ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ http://www.zarasai.lt lt zarasai.lt 2018-03-16 15:39:25 © 2009-2010 zarasai.lt NODBALTIC http://www.zarasai.lt/zarasai.jpg http://www.zarasai.lt 115 137 Šaukiamas 32-asis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis http://www.zarasai.lt/naujiena_saukiamas-32-asis-zarasu-rajono-savivaldybes-tarybos-posedis_8523 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-16 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo&ldquo;, 24, 33 punktais: &nbsp; 1. &Scaron; a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2018 m. kovo 23 d., penktadienį, 10 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje. &nbsp; 2. S u d a r a u &scaron;io posėdžio darbotvarkę: &nbsp; 2.1. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-57_3828">Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitos</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės meras. &nbsp; 2.2. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-53_3824">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės meras. &nbsp; 2.3. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-58_3829">Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos bei Zarasų rajono savivaldybės 2017&ndash;2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitoms, Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Renius Kisielius, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. &nbsp; 2.4. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-46_3816">Dėl rajono Savivaldybės mero ir rajono Savivaldybės tarybos narių susitikimų grafiko su visomis rajono Savivaldybės bendruomenėmis ir rinkėjais patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Vilhelminas Kuzmickas, rajono Savivaldybės mero patarėjas. &nbsp; 2.5. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-45_3815">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr.T-50 &bdquo;Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; 2.6.&nbsp;<a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-60_3830">Dėl Za</a><a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-60_3830">rasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Zarasų būstas&ldquo; ir įstatinio kapitalo didinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.7. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-37_3795">Dėl Zarasų rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių nustatymo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.8. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-67_3837">Dėl Dusetų miesto pirties paslaugų kainų nustatymo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.9. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-48_3819">Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos apra&scaron;o, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu T-5 ,,Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo;, pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Valentina Raubi&scaron;kienė, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja. &nbsp; 2.10. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-61_3832">Dėl sumažinimo ar atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.11. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-59_3831">Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lė&scaron;ų naudojimo tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Finansų komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Ramunė &Scaron;ileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja. &nbsp; 2.12. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-63_3834">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-27 &bdquo;Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laima Tuzikienė, Finansų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.13. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-62_3833">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-16 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja. &nbsp; 2.14. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-246_3817">Dėl konkurso į Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;osios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja. &nbsp; 2.15. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-51_3822">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 &bdquo;Dėl tapimo Zarasų&ndash;Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovų delegavimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Arvydas Veik&scaron;ra, rajono Savivaldybės mero patarėjas. &nbsp; 2.16. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-14_3774">Dėl uždarosios akcinės bendrovės &bdquo;Zarasų būstas&ldquo; buveinės pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Savivaldos komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.17. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-64_3835">Dėl i&scaron;mokų vaikams ir socialinės pa&scaron;alpos teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Alina Sklismontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. &nbsp; 2.18. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-49_3820">Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose bei prie&scaron;mokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018&ndash;2019 mokslo metams nustatymo.&nbsp;</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinio komiteto atstovas. Papildomas prane&scaron;ėjas &ndash; Stanislovas Kaulavičius, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas. &nbsp; 2.19. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-1_3761">Dėl biudžetinių kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Daiva &Scaron;uk&scaron;tulienė, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. &nbsp; 2.20. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-52_3823">Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių 2017 metų veiklos ataskaitų.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Socialinis komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Daiva &Scaron;uk&scaron;tulienė, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. &nbsp; 2.21. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-50_3821">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo&nbsp;Nr. T-221 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo&ldquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.22. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-2_3762">Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Zarasų rajono savivaldybės vie&scaron;ajai bibliotekai ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-174 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti&ldquo; pakeitimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.23. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-3_3763">Dėl nekilnojamojo turto, esančio Žirgų g. 15, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namams</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.24. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-4_3764">Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.25. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-5_3765">Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų vandenys&ldquo;</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.26. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-12_3772">Dėl patalpų, esančių Parko g. 24, Suvieko k., Suvieko sen., Zarasų r., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.27. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-31_3790">Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn</a>. Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.28. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-36_3794">Dėl kai kurių Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.29. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-47_3818">Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.30. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-54_3825">Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 3 d. sprendimoNr. T-189 &bdquo;Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-256 &bdquo;Dėl vie&scaron;ame aukcione parduodamo Zarasų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąra&scaron;o tvirtinimo&ldquo; pakeitimo&rdquo; pakeitimo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.31. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-65_3836">Dėl įgaliojimų suteikimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, jo nesant rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui pasira&scaron;yti savivaldybės vardu Zarasų rajono savivaldybės administracijos balanse apskaitomo turto panaudos sutartis, susitarimus dėl &scaron;ių sutarčių nutraukimo, turto perdavimo ir priėmimo aktus, kai turtas perduodamas panaudos gavėjui arba priimamas i&scaron; panaudos gavėjo.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.32. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-66_3838">Dėl patalpų, esančių patologoanatominiame pastate, Vilniaus g. 1A, Zarasuose perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų būstas&ldquo;.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Dalia Nastajienė, Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vedėja. &nbsp; 2.33. <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-55_3826">Dėl pra&scaron;ymo perduoti valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei.</a> Prane&scaron;ėjas &ndash; Ūkio komiteto atstovas. Papildoma prane&scaron;ėja &ndash; Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas. 2018-03-16 15:39:25 Pasirašyta Viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo komunalinių atliekų surinkimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo paslaugų sutartis su UAB „Zarasų komunalininkas“ http://www.zarasai.lt/naujiena_pasirasyta-viesojo-paslaugu-pirkimo-pardavimo-komunaliniu-atlieku-surinkimo-zarasu-rajono-savivaldybes-teritorijoje-ir-ju-transportavimo-paslaugu-sutartis-su-uab-zarasu-komunalininkas_8522 2017-12-28 pasira&scaron;yta Vie&scaron;ojo paslaugų pirkimo-pardavimo komunalinių atliekų surinkimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo paslaugų sutartis su UAB &bdquo;Zarasų komunalininkas&ldquo;. Iki 2018-07-01 bendrovė &bdquo;Zarasų komunalininkas&ldquo; turi atlikti&nbsp;paruo&scaron;iamuosius darbus teikti atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas pagal naujos sutarties sąlygas: &nbsp; -&nbsp;visuose &scaron;iuk&scaron;liavežiuose įrengti konteinerių indentifikavimo sistemą bei visuose konteineriuose įtaisyti konteinerių elektroninius žymeklius; &nbsp; -&nbsp;iki Paslaugų teikimo pradžios aprūpinti visus atliekų turėtojus atliekų surinkimo priemonėmis (konteineriais); &nbsp; - iki balandžio mėn. visus Paslaugos teikimui naudojamus konteinerius suregistruoti, kiekvienam i&scaron; jų suteikiant identifikacinį numerį, įdiegti atliekų surinkimo konteinerių elektroninę apskaitos sistemą, kuri leistų rinkti ir kaupti informaciją apie fakti&scaron;kai i&scaron;tu&scaron;tintus konteinerius (identifikacinis numeris, stovėjimo vieta, talpa, skaičius, paskirtis, i&scaron;tu&scaron;tinimo data ir laikas); &nbsp; -&nbsp;iki birželio mėn. parengti atliekų surinkimo, konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus. &nbsp; Nuo liepos 1 dienos Zarasų &nbsp;rajono savivaldybės teritorijoje už mi&scaron;rių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą planuojama taikyti dvinarę vietinę rinkliavą. &nbsp; Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai mokės dvinarę rinkliavą, kurią sudarys pastovioji ir kintamoji dalys. Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai atsikratytų atliekų ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą. Vienas i&scaron; pagrindinių dvinarės rinkliavos principų - &bdquo;ter&scaron;ėjas moka&quot;. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją ir kintamąją rinkliavos dalis prisidės kiekvienas&nbsp;Zarasų rajono gyventojas. Už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai - kuo aktyviau rū&scaron;iuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas. Kiekvienas gyventojas, rū&scaron;iuodamas atliekas, gali prisidėti prie to, kad atliekų tvarkymui reikėtų mažiau sąnaudų. Atsakingas rū&scaron;iavimas ir kompostavimas mažina į sąvartyną patenkančių atliekų srautą. &nbsp; Pastovioji rinkliavos dalis Zarasų rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Kintamoji dalis priklausys nuo mi&scaron;rių komunalinių atliekų svorio. Skirtingos paskirties objektams bus taikomas skirtingas įkainis. Dvinarės rinkliavos dydžiai, įvertinant naujas paslaugos už komunalinių atliekų surinkimą kainas, bus pateikti svarstymui Zarasų rajono tarybai iki kovo mėnesio. &nbsp; Nuo &scaron;ių metų liepos 1 d. gyventojams nebereikės pasira&scaron;inėti paslaugų teikimo sutarčių.&nbsp;Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikės. Pagal naują tvarką mokės visi nekilnojamojo turto objektų savininkai jie pa&scaron;tu gaus mokėjimo prane&scaron;imus, kuriuos planuojama i&scaron;siųsti birželio pradžioje. Juose bus nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti. Prane&scaron;ime bus ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas. &nbsp; Vietinę rinkliavą administruos UAB &bdquo;Utenos regiono atliekų tvarkymo centras&ldquo; &scaron;iuo metu atliekami paruo&scaron;iamieji darbai, reikalingi Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemai administruoti. &nbsp; Po to kai, įvertinus naujas paslaugos už komunalinių atliekų surinkimą kainas Zarasų rajono savivaldybės taryba patvirtins rinkliavos dydžius, bus organizuojami susitikimai su Zarasų rajono gyventojais, kur bus kalbama aktualiais atliekų tvarkymo klausimais. 2018-03-16 14:24:06 Kviečiame į Izraelio filmo ,,Pavėluotos mintys" peržiūrą http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-i-izraelio-filmo-paveluotos-mintys-perziura_8521 Izraelio ambasada Lietuvoje ir Zarasų rajono savivaldybė organizuoja Izraelio kino seansus Zarasuose. &nbsp; Kviečiame Jus kovo 25 d. (sekmadienį) 13.00 val. Zarasų kultūros centre pažiūrėti filosofinę, egzistencinę komediją ,,Pavėluotos mintys&ldquo;. &nbsp; Įėjimas &ndash; nemokamas. &nbsp; PAVĖLUOTOS MINTYS, 2015, rež. Elad Keidan, 105 min, Izraelis. Filmo anonsas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nriSGV3O8g0">https://www.youtube.com/watch?v=nriSGV3O8g0</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Tai &ndash; filmas kuriame susipina egzistencinės komedijos ir poetinės, filosofinės dramos žanrai. Juosta kupina unikalių Viduržemio jūros miesto uosto vaizdų. Siužeto centre &ndash; saulėta diena Haifoje ir du vyrai keliaujantys miesto Karmelio kalno laiptais. Vienas leidžiasi auk&scaron;tyn, kitas &ndash; žemyn. Jaunas poetas Uri ir vidutinio amžiaus Mo&scaron;ė i&scaron;gyvena savoti&scaron;ką nuosmukį savo asmeniniuose gyvenimuose. Vienas bando palikti miestą ir pabėgti nuo karo tarnybos prievolės, kas gresia kalėjimu, o kitas &ndash; kuriozi&scaron;kai i&scaron;eina ie&scaron;koti žmonos pamesto auskaro ir bando suvokti, kodėl jo vedybinis gyvenimas nesusisekė. Filmas, debiutavęs 2015 m. prestižiniame Kanų kino festivalyje, pelnė tris auk&scaron;čiausius Izraelio kino Oskarus &bdquo;Ophir&ldquo; kategorijose už: geriausią scenarijų, geriausią montažą, geriausią garso dizainą. &nbsp; &nbsp; <em>Izraelio ambasados Lietuvoje informacija</em> &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2018-03-16 12:11:01 Laisvė knygų kampučiams http://www.zarasai.lt/naujiena_laisve-knygu-kampuciams_8520 &bdquo;Laisvė knygų kampučiams&ldquo; &ndash; paroda veikianti Vaikų literatūros skyriuje. Kodėl ji taip pavadinta? Ogi todėl, kad parodos lentynose i&scaron;sirikiavę įvairiausi skirtukai. Jais galima pasižymėti skaitomą vietą knygoje nelankstant lapų kampučių. &nbsp; Įvairiaspalviai ir vienspalviai, trumpi ir ilgi, siauri ir platūs, stori ir plonyčiai knygų skirtukai &ndash; Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos 5-8 klasių mokinių darbeliai. Juos moksleiviai skyrė&nbsp;Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Knygne&scaron;io dienai paminėti. &nbsp; Mokiniai su auksaranke, idėjų nestokojančia technologijų mokytoja Stanislava Daunaravičiene sukūrė daugybę įvairių formų megztų, siūtų ir i&scaron;siuvinėtų, nertų, pasiūtų i&scaron; kaklarai&scaron;čių darbelių. Juos papuo&scaron;ė įvairiais karoliukais, nertomis gėlėmis, veltiniu. Su mokytoju Artūru Morkūnu i&scaron;pjaustė medinius skirtukus, juos papuo&scaron;ė i&scaron;degintais ra&scaron;tais. &nbsp; Bibliotekos lankytojai aplankydami parodą galės pasigrožėti nuostabiais kūrinėliais. Gal ir patys pabandys pasigaminti pana&scaron;ių skirtukų. &nbsp; Paroda veiks iki balandžio 28 dienos. &nbsp; <i>Zina ČERNOVIENĖ, </i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė</i> <i>Nuotraukos Inesos Dumbravienės</i> 2018-03-16 10:48:52 Šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną http://www.zarasai.lt/naujiena_svente-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-diena_8519 Kovo 11-osios i&scaron;vakarėse, penktadienį, į Zarasų kra&scaron;to muziejaus parodų salę sugužėjo mažieji&nbsp;Zarasų &bdquo;Lak&scaron;tingalos&ldquo; mokyklos auklėtiniai. Kelios jų grupės kartu su savo auklėtojomis čia &scaron;ventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.&nbsp;Tai yra jau gražia tradicija tapęs renginys. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasižiūrėti savo vaikų pasirodymų ir palaikyti atėjo ir kai kurie tėveliai.&nbsp;Per valandą trukusį renginį kiekviena i&scaron; keturių vaikų grupių (,,Boružiukai&ldquo;, ,,Drugeliai&ldquo;, ,,Žvaigždutės&ldquo; ir ,,Nyk&scaron;tukai&ldquo;) parodė&nbsp;po programėlę. Mažieji deklamavo patrioti&scaron;kus eilėra&scaron;čius apie&nbsp;meilę Lietuvai, vėliau &scaron;oko ir dainavo, o jiems pianinu akompanavo auklėtojos. Pasirodymas buvo baigiamas smagiu&nbsp;&scaron;okiu pagal dzūki&scaron;ką liaudies dainą. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dėkojame &bdquo;lak&scaron;tingaliukams&ldquo; ir jų auklėtojoms, dovanojusiems Lietuvai poezijos posmus, dainas bei &scaron;okius ir&nbsp;Muziejui&nbsp;surengusiems nuotaikingą &scaron;ventę. &nbsp; <em>Zarasų kra&scaron;to muziejaus muziejininkas Kęstas Vasilevskis</em> <em>Autoriaus nuotraukos</em> 2018-03-16 08:22:48 Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4 http://www.zarasai.lt/naujiena_paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-4_8518 Zarasų &ndash; Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos &bdquo; Zarasų &ndash; Visagino regiono dvisektorė&nbsp;vietos plėtros strategija, Zarasų &ndash; Visagino regionas, 2014-2020 &ldquo; (toliau &ndash; VPS) priemonės &bdquo;Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse&ldquo; veiklos sritį: &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="226" rowspan="5"> &nbsp;&bdquo;Parama investicijoms į visų rū&scaron;ių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)&ldquo;,&nbsp;Nr. LEADER-19.2-7.2 </td> <td width="435" valign="top"> <u>Remiamos veiklos:</u> 1. investicijos, skiriamos vie&scaron;iesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, VVG teritorijų gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimui; 2. investicijos, skirtos vie&scaron;iems objektams, kuriuose teikiamos paslaugos VVG teritorijos vietovėse (pvz.: prekyviečių, bendruomenės namų, aik&scaron;čių ir kt.) atnaujinimui ir tvarkymui; 3. investicijos, skirtos vie&scaron;ojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime kūrimui. &nbsp;kūrimui. </td> </tr> <tr> <td width="435" valign="top"> <u>Tinkami vietos projektų vykdytojai:</u> vie&scaron;ieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LR Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų&nbsp;ir Vie&scaron;ųjų įstaigų įstatymus. Zarasų rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė. </td> </tr> <tr> <td width="435" valign="top"> <u>Kvietimui skiriama VPS paramos lė&scaron;ų suma:</u> 138&nbsp;728, 80 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 28&nbsp;312,00&nbsp;Eur. </td> </tr> <tr> <td width="435" valign="top"> <u>Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:</u> iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų i&scaron;laidų. </td> </tr> <tr> <td width="435" valign="top"> <u>Finansavimo &scaron;altiniai:</u> &nbsp; EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lė&scaron;os </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Vietos projektų finansavimo sąlygų apra&scaron;ai skelbiami &scaron;iose interneto svetainėse <a href="http://www.zarasaivvg.lt/">www.zarasaivvg.lt</a> ir <a href="http://www.nma.lt/">www.nma.lt</a>, taip pat Zarasų &ndash; Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai. &nbsp; Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 15 d., 8.00 val. iki 2018 m. &nbsp;gegužės 3 d. 14.00 val. <i>&nbsp;</i> Vietos projektų parai&scaron;kos priimamos Zarasų &ndash; Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai. <i>&nbsp;</i> Per vieną paramos parai&scaron;kų priėmimo laikotarpį vietos projekto parai&scaron;kos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto parai&scaron;ką. Parai&scaron;ka ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti: asmeni&scaron;kai parei&scaron;kėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasira&scaron;ytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). &nbsp; Vietos projektų parai&scaron;kos, pateiktos kitu būdu (pvz., pa&scaron;tu, per kurjerį)&nbsp;nepriimamos. &nbsp; Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo&nbsp;09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais: &nbsp; VPS vadovas Arvydas Veik&scaron;ra, tel.: +370 609 97118; VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė, &nbsp;tel.: +370 609 97119; VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370&nbsp;609 97125; VPS vie&scaron;ųjų ry&scaron;ių specialistė Julija Go&scaron;tautaitė-Adomavičienė, tel. +370&nbsp;699 33084. 2018-03-16 08:19:11 Žemdirbių dėmesiui http://www.zarasai.lt/naujiena_zemdirbiu-demesiui_8517 Kviečiame į Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojamą seminarą ,,Su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą 2018 m. aktualijos&lsquo;&lsquo; &nbsp; Seminaras vyks Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje,adresu: Sėlių a. 22, Zarasai, &scaron;.m. kovo &nbsp;mėn. 28 d. (trečiadienį), pradžia &ndash; 14.00 val. 2018-03-16 08:14:56 AB „Panevėžio energija“ informuoja http://www.zarasai.lt/naujiena_ab-panevezio-energija--informuoja_8516 VARTOTOJŲ PATOGUMUI&nbsp;- KLIENTŲ SAVITARNOS PORTALAS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naudotis bendrovės klientų savitarnos portalo paslaugomis gali visi AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; vartotojai, gaunantys sąskaitas už &scaron;ilumą. Sąskaitos portale Jus pasiektų greičiau ir patogiau: galėtumėte deklaruoti skaitiklių rodmenis, peržiūrėti sukauptą informaciją, apmokėti sąskaitas naudojantis elektronine bankininkyste. &nbsp; Prisijunkite prie AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; interneto svetainės <a href="http://www.pe.lt/">www.pe.lt</a>&nbsp;klientų savitarnos portalo. &nbsp; Tai paprasta ir patogu ! &nbsp;&nbsp; SĄSKAITA ELEKTRONINIU PA&Scaron;TU &nbsp; Sąskaitas už &scaron;ilumą ir kar&scaron;tą vandenį galima gauti elektroniniu pa&scaron;tu. Vartotojui (gyventojui ar juridiniam asmeniui) reikia el. pa&scaron;to adresu<a href="mailto:bendrove@pe.lt">bendrove@pe.lt</a> atsiųsti pra&scaron;ymą arba atvykti į AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; Zarasų &Scaron;TR (Zarasai, Savanorių g. 14). &nbsp; Pra&scaron;yme dėl sąskaitų gavimo elektroniniu pa&scaron;tu reikia nurodyti vartotojo adresą, vardą ir pavardę (įmonėms &ndash; įmonės pavadinimą), mokėtojo kodą ir elektroninio pa&scaron;to adresą, kuriuo pageidaujama gauti sąskaitas. Pra&scaron;ymą dėl sąskaitos elektroniniu pa&scaron;tu vartotojai gali pateikti ir AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; vadybininkui, jo apsilankymo pas vartotoją metu.&nbsp; 2018-03-16 08:12:20 Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus renginiai Dusetose http://www.zarasai.lt/naujiena_kazimiero-bugos-memorialinio-muziejaus-renginiai-dusetose_8515 &Scaron;iuo metu muziejaus parodinėse patalpose (Dusetos, K. Būgos g. 31a, II auk&scaron;tas) veikia dvi parodos apie laisvės kovotojus sovietinės okupacijos (pokario) metais: Genocido aukų muziejaus parengta kilnojamoji paroda &bdquo;Ir jie mokėjo džiaugtis...&ldquo; bei Zarasų kra&scaron;to muziejaus parengti stendai apie Antrąjį pasaulinį karą ir pokarį Zarasų kra&scaron;te. Partizaninėms kovoms paminėti skirtoje parodoje &bdquo;Ir jie mokėjo džiaugtis...&ldquo; pristatomos linksmos ir nuotaikingos kovotojų i&scaron;gyventos akimirkos. Dauguma pogrindžio armijos kovotojų buvo jauni, 18&ndash;30 metų žmonės, kuriems&nbsp;trumpomis atokvėpio minutėmis buvo nesvetimi pok&scaron;tai ir i&scaron;daigos. Juokaudavo jie ir prie&scaron; fotoaparato objektyvą. Jei ne ginklai ir ne partizanų uniformos, net nebūtų galima pagalvoti, kokiu sudėtingu ir pavojų kupinu metu darytos parodoje eksponuojamos nuotraukos. &nbsp; Zarasų kra&scaron;to muziejaus parengti stendai pasakoja apie sovietinės okupacijos metus ir pirmuosius trėmimus, apie sovietų ir fa&scaron;istų terorą ir karo aukas, apie pokario tremtį bei rezistenciją Zarasų rajone. &nbsp; Ką mums rei&scaron;kia atkurtos valstybės &scaron;imtmetis? Jei įdomu, ateikite į Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus rengiamas kra&scaron;totyrines edukacines veiklas ir reik&scaron;mingų istorinių ar nūdienos rubrikų &bdquo;Lietuvos &scaron;imtmečio ženklai&ldquo; pristatymus. Pasidalysime istorijomis, aktualijomis, vizijomis ir reik&scaron;mingomis virtualiomis nuorodomis; dalyvausime popietės skaitymuose, videotekos peržiūrose ir audiotekos klausymuose, rengsime paskaitas, pokalbius ir parodas. Kviečiame visus užeiti į muziejaus parodų salę, esančią Dusetų seniūnijos pastate. Nustatytas renginių laikas &ndash; kiekvieną antradienį nuo 15 val., bet galite dalyvauti ar susipažinti su veiklomis ir kitu laiku &ndash; darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val. &nbsp; Kviečiame dalyvauti konkurse &bdquo;100 Dusetų kra&scaron;to istorijos pasakojimų&ldquo;. Kra&scaron;tiečių &scaron;ventės metu kiekvienam pasakojimo autoriui bus įteiktas (siur)prizas. Visi pasakojimai bus paskelbti muziejaus interneto svetainėje (<a href="http://www.buga.zarasumuziejus.lt/">http://www.buga.zarasumuziejus.lt</a>), o &scaron;imtas reik&scaron;mingiausių pasakojimų bus i&scaron;leisti atskira knyga kra&scaron;totyros rinkinyje ,,Lietuvos &scaron;imtmečiui: 100 Dusetų kra&scaron;to istorijos pasakojimų&ldquo;. Kam būtų sunku para&scaron;yti sklandų pasakojimą, kviečiame pasitarti &ndash; pasiūlysime pasakojimui tinkamą struktūrą ar net surasime &bdquo;ra&scaron;tvedį&ldquo;. &nbsp; Siekiame parengti Lietuvos &scaron;imtmečiui skirtą kra&scaron;totyrinę medžiagą &bdquo;Dusetos: &scaron;imtmečio apžvalga&ldquo;, todėl visus kviečiame į visuotinę akciją &ndash; reik&scaron;mingų mums atsiminimų pristatymo santalką. Taigi labai pra&scaron;ome muziejui laikinai (&scaron;iais metais) paskolinti arba net padovanoti galimus eksponatus, susijusius su Dusetų kra&scaron;to istorija. Labai domintų senelių, tėvų ar Jūsų pačių rankra&scaron;čiai ir nuotraukos, ypač tos, kurios darytos tarpukario laikotarpiu ir sovietmečiu. Juk tai svarbu mūsų paveldui. Daug dvasinių turtų galutinai prarandame kai po artimųjų mirties rankra&scaron;čiai, seni dokumentai ir nuotraukos sudeginami ar i&scaron;metami &scaron;iuk&scaron;lynan. Susimąstykime &ndash; kas nereikalinga ar nelabai reikalinga man (&bdquo;guli ir kitiems nematomai dulka&ldquo;), galbūt reik&scaron;minga mums (istorijai, muziejui), tad verta parodyti ainiams. Arba tiesiog ateikite ir parodykite asmeninio fotoalbumo nuotraukas, papasakokite savo istoriją bendruomenei. Juk mes patys esame gyvi &scaron;imtmečio didžiosios dalies liudininkai.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Kadangi 2018 m. yra paskelbti Vydūno metais (minime jo 150-metį), tai &scaron;ia proga muziejuje vyksta edukacinės popietės &bdquo;Žmogaus augimas vyksta trimis keliais: sau, tautai ir žmonijai&ldquo;. &nbsp; 2018-uosius Seimas paskelbė ir Adolfo Ramanausko-Vanago metais, siekdamas pabrėžti partizanų karo svarbą kovoje su sovietų okupacija. Minint vieno garsiausių Lietuvos partizanų 100-ąsias gimimo metines, muziejuje galima susipažinti su rezistencijos Lietuvoje ir Zarasų kra&scaron;te medžiaga. &nbsp; Norinčius dalyvauti &scaron;iose veiklose, pra&scaron;ytume užsiregistruoti i&scaron; anksto.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Maloniai kviečiame apsilankyti! &nbsp; Zarasų kra&scaron;to muziejaus struktūrinis padalinys Kazimiero Būgos memorialinis muziejus, Dusetos, K. Būgos g. 31a (II auk&scaron;te), tel. 861025972, elektroninis pa&scaron;tas: bugos.muziejus@zarasumuziejus.lt, interneto svetainė: <a href="http://www.buga.zarasumuziejus.lt/">http://www.buga.zarasumuziejus.lt</a> &nbsp; &nbsp; <em>Rytis Pivoriūnas, muziejininkas (kultūrinės veiklos vadybininkas)&nbsp;</em> &nbsp; 2018-03-16 08:03:12 Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešasis aukcionas http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-administracijos-viesasis-aukcionas_8514 Zarasų rajono savivaldybės administracija vie&scaron;o aukciono būdu parduoda: &nbsp; 1.&nbsp;2018 m. kovo 30 d. 9.00 val. pastatą - pirtį (unikalus numeris 4398-6008-3010, plotas 557,03 kv. m, sienos plytų, 1 auk&scaron;to, pažymėjimas plane 1L1p), kiti inžineriniai statiniai &ndash; kiemo statiniai (unikalus numeris 4398-6008-3020, tvora, asfalto ir &scaron;aligatvio plytelių danga) K. Donelaičio g. 10A, Zarasų m. ir &scaron;iam objektui priskirtą 0,2480 ha žemės sklypą (unikalus numeris 4400-3689-4298, kadastro numeris 4380/0004:134 Zarasų m. k.v.). &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 19090,04 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 6939,00 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 11958,30 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 192,74 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 1900,00 Eur. Registracijos mokestis&nbsp;30 Eur. &nbsp; 2. 2018 m. kovo 30 d. 10.00 val. butą (plotas 46,13 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1965 m.) su 13,65 kv. m. rūsiu ir priklausiniais Vilties g. 5-7, &Scaron;aulių k., Zarasų sen., Zarasų r. Pradinė objekto pardavimo kaina 280,00 Eur. Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 28,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 3. 2018 m. kovo 30 d. 10.30 val. butą (plotas 45,84 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1969 m.) Parko g. 20-7, Suvieko k., Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 256,20 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 25,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 4. 2018 m. kovo 30 d. 11.00 val. butą (plotas 55,39 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1987 m.) su 4,33 kv. m. rūsiu Beržų g. 8-8, Samanių k., Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 511,80 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 50,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 5. 2018 m. kovo 30 d. 11.30 val. ver&scaron;idės pastatą (plotas 529,29 kv. m, pastatas akmenbetonio, 1 auk&scaron;to, fizi&scaron;kai pažeistas, statybos metai 1940 m.) ir &scaron;iam objektui priskirtą 0,4155 ha žemės sklypą Stelmužės g. 7, Laukesos k., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 3130,51 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 1506,15 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1386,00 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 238,36 Eur.&nbsp; &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 300,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 6. 2018 m. kovo 30 d. 13.00 val. mokyklos pastatą (plotas 547,47 kv. m, pastatas medinis su mūriniu priestatu, 1 auk&scaron;to, statybos metai 1940 m.), kiemo statinius ir &scaron;iam objektui priskirtą 1,4618 ha žemės sklypą Ka&scaron;tonų g. 4, &Scaron;niuk&scaron;tų k., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 2427,53 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 102,47 Eur, - žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1666,17 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 658,89 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 240,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 7. 2018 m. kovo 30 d. 13.30 val. butą (plotas 60,48 kv. m., pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, statybos metai 1965 m.) su 9,62 kv. m. rūsiu ir priklausiniais Vilties g. 5-8, &Scaron;aulių k., Zarasų sen., Zarasų r. &nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 372,60 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 35,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 8. 2018 m. kovo 30 d. 14.00 val. kalvės pastatą (unikalus Nr. 4400-1522-7251, pastato pažymėjimas plane 1I1p, užstatytas plotas 73,00 kv. metrų) objektui priskirto 0,0912 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 4350/0001:243, unikalus Nr. 4400-2986-9696) nuomos terminas &ndash; 16 metų), Kamari&scaron;kių k. 5, Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 1039,39 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 801,09 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 238,30 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 100,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; 9. 2018 m. kovo 30 d. 14.30 val. dvaro rūmus (unikalus Nr. 4400-1456-3250, pastato pažymėjimas plane 1A2p, užstatytas plotas 608,00 kv. metrų, avarinis) su priklausiniais (tvartai (unikalūs Nr. 4400-1456-3307, 4400-1522-7240, užstatyti plotai 144,00 kv. m., 428,00 kv. m, pažymėjimai plane 3I1p, 6I1p), arklidė (unikalus Nr. 4400-1522-7262, užstatytas plotas 1093,00 kv. m., pažymėjimas plane 7I1p), daržinė (unikalus Nr. 4400-1456-3330, užstatytas plotas 369,00 kv. m, pažymėjimas plane 4I1p), kiemo rūsys (unikalus Nr. 4400-1522-7236, užstatytas plotas 55,00 kv. m, pažymėjimas plane 5I0p) objektui priskirto 8,6476 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 4350/0002:126, unikalus Nr. 4400-2988-5612) nuomos terminas &ndash; 28 metai) Kamari&scaron;kių k. 1, Suvieko sen., Zarasų r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pradinė objekto pardavimo kaina 23409,73 Eur, i&scaron; kurios: - statinių pradinė pardavimo kaina 23024,25 Eur, - žemės sklypo parengimo atlygintinos i&scaron;laidos 385,48 Eur. &nbsp; Pradinis įna&scaron;as turi būti ne mažesnis kaip 2300,00 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur. &nbsp; Objektų apžiūros laikas 2018-03-27. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina i&scaron; anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už vie&scaron;o aukciono vykdymą. &nbsp; Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2018-03-27, pabaiga&nbsp;2018-03-29, darbo dienomis 8.00 &ndash; 16.00 val.&nbsp;Vieta: Sėlių a. 22, 310 kab., 32110 Zarasai (su pateikiamais dokumentais turi būti pateiktas finansinės institucijos patvirtintas dokumentas apie sumokėtą nustatytą pradinį įna&scaron;ą ir registravimo mokestį. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas vie&scaron;o aukciono būdu parduodamo objekto pavadinimas. Pinigai pervedami į Zarasų rajono savivaldybės administracijos AB &bdquo;Swedbank&ldquo; esančią&nbsp;sąskaitą Nr. LT657300010002614394). Atsiskaitymo už vie&scaron;o aukciono būdu parduotų objektų terminas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų po objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasira&scaron;ymo. &nbsp; Vie&scaron;as aukcionas organizuojamas tiesioginiu būdu, 2018 m. kovo 30d. aukciono dalyviams susirinkus Zarasų rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, vie&scaron;o aukciono būdu parduodamo objekto sąlygose nurodytu laiku. Minimalus parduodamų objektų kainos didinimo intervalas &ndash; 100 Eur (Vienas &scaron;imtas eurų).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Vie&scaron;ą aukcioną gali stebėti asmenys, pageidaujantys būti vie&scaron;o aukciono žiūrovais. Jie į salę įleidžiami tik su Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriuje įsigytais Zarasų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo vie&scaron;o aukciono būdu žiūrovo bilietais, kurių kaina &ndash; 5 Eur. &nbsp; Vie&scaron;ą aukcioną organizuojančios institucijos darbuotojas, atsakingas už vie&scaron;o aukciono vykdymą: rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir vie&scaron;ųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385)&nbsp;37 101, el. p. <a href="mailto:ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt">ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt</a>. 2018-03-16 07:52:29 Nauji iššūkiai švietime http://www.zarasai.lt/naujiena_nauji-issukiai-svietime_8513 2018 m kovo 14 d.&nbsp;Zarasų rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje vyko rajono formaliojo ir neformaliojo ugdymo, Zarasų žemės ūkio mokyklų vadovų pasitarimas. Dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, direktoriaus pavaduotojas Renius Kisielius, mero patarėjas &scaron;vietimo ir kultūros, socialinės politikos klausimais Vilhelminas Kuzmickas, &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius bei skyriaus specialistai, &scaron;vietimo įstaigų direktoriai. &nbsp; Stanislovas Kaulavičius, &scaron;vietimo ir kultūros&nbsp;skyriaus vedėjas informavo, kad pagal rajono bendrojo ugdymo mokyklų pateiktus duomenis mokinių skaičius 2018-2019 mokslo metais sumažės 75 mokiniais (5,2%). Neramina mažėjantis mokinių skaičius visose rajono mokyklose. Net 36 mokiniais&nbsp;arba 11,2 % mažiau ateis ir į Zarasų ,,Ąžuolo&ldquo; gimnaziją. Turmanto pagrindinės mokyklos 5 klasėje ketina mokytis tik 1 mokinys, o &scaron;e&scaron;toje &ndash; 2 mokiniai. Kalbėtojas pasakė, kad rajono mokyklų klasių ir prie&scaron;mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2018-2019 mokslo metais klausimas bus svarstomas rajono Savivaldybės tarybos posėdyje 2018 m. kovo 23 d. Su sprendimo projektu galima susipažinti <a href="http://www.zarasai.lt/informacija-sp-49_3820">http://www.zarasai.lt/informacija-sp-49_3820</a> . &nbsp; Vida Markevičienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė pasakė, kad rajono Savivaldybės taryba patvirtino mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal tvarką, kuri įsigaliojo kovo 1 d. Nuo 2018 m. kovo 1 d. mokiniai vėl važinėja su bilietėliais. Jokių nesklandumų nei&scaron;kilo. Sprendime numatyta, kad nuo &scaron;. m. spalio 1 d. mokinių vežiojimas į mokyklas ir atgal bus vykdomas pagal nemokamo mokinių vežiojimo elektroninės apskaitos tvarką, kurios esmė - važiuojantys mokiniai, turėdami elektroninius mokinio pažymėjimus, atsižymės autobusuose įrengtuose skaitytuvuose. Aptarta mokinių vežiojimo į renginius apmokėjimo tvarka: į kokius renginius apmoka savivaldybės administracija, o į kokius renginius turi apmokėti pati mokykla i&scaron; savo biudžeto. Numatoma plėsti mokinio elektroninio pažymėjimo imtį, kad mokiniai juo galėtų atsiskaityti ir mokyklų valgyklose, atsisakant atsiskaitymo už maitinimą grynaisiais pinigais. &nbsp; Gintautas Kuzma, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius, pasidalijo patirtimi apie gimnazijoje vykdytą i&scaron;orinį vertinimą. &nbsp; Irma Maldauskienė, Zarasų rajono savivaldybės kontrolierė, informavo, kad bus vykdomas rajono ugdymo įstaigų i&scaron;orės auditas, kurios sritys bus audituojamos. Kalbėtoja papra&scaron;ė mokyklų vadovų (kiekvienos mokyklos atskirai) paruo&scaron;ti darbo užmokesčio ir kitus dokumentus, reikalingus i&scaron;orės auditui atlikti. &nbsp; V&scaron;Į ,,Ąžuolo&ldquo; krep&scaron;inio mokyklos direktorius Kęstutis Jak&scaron;tas pristatė savo mokyklos veiklą. Paminėjo, kad Zarasų &nbsp;,,Lak&scaron;tingalos&rdquo; mokykloje jau veikia ,,Ąžuolo&rdquo; krep&scaron;inio mokykla, kur treniruotes ikimokyklinio amžiaus vaikams du kartus per savaitę veda patyrę krep&scaron;inio treneriai. Gegužės mėnesio pabaigoje mokyklos treneriai planuoja atvykti į Zarasų rajono mokyklas, kuriose pristatinės ,,Ąžuolo&rdquo; krep&scaron;inio mokyklos veiklą bei parodys pavyzdines krep&scaron;inio žaidimo treniruotes. Ketinama &nbsp;nuo &scaron;. m. rugsėjo 1 d. (jei bus pageidaujančių mokinių) suburti atskirų mokyklų mokinių krep&scaron;inio komandas, jas treniruoti, organizuoti įvairias varžybas ir pan. &nbsp; Už lankymą V&scaron;Į &bdquo;Ąžuolo&rdquo; krep&scaron;inio mokyklą nustatytas 16 Eur mokestis per mėnesį. &Scaron;is mokestis mažinamas, jei mokinys, lankantis mokyklą, gauna NV&Scaron; lė&scaron;as. &nbsp; Ilona Leipuvienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, kalbėjo apie koordinuotai teikiamas &scaron;vietimo, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikui ir &scaron;eimai, kas ir kur turėtų kreiptis dėl &scaron;ių &nbsp;paslaugų teikimo. Kalbėtoja priminė, per kiek dienų turi būti suteiktos reikalingos paslaugos, pateikė rekomendacijas, kaip rengti konkretų veiksmų planą. &nbsp; Rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų pasitarimo metu buvo aptarti ir kiti &scaron;vietimui aktualūs nūdienos klausimai. &nbsp; <em>Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus informacija</em> 2018-03-15 16:49:18 Zarasų kultūros centro etnografams - garbingi įvertinimai http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-kulturos-centro-etnografams---garbingi-ivertinimai_8512 <iframe width="520" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/9R4pQhWtPy8" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> 2018-03-15 12:46:29 Informacinis skelbimas apie žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimą http://www.zarasai.lt/naujiena_informacinis-skelbimas-apie-zemes-sklypo-naudojimo-paskirties-ir-budo-pakeitima_8511 Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-136 &bdquo;Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4364/0002:516), esančio Paliūnių vs., Antazavės sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo&ldquo; pakeista žemės sklypo (kad. Nr. 4364/0002:516), esančio Paliūnių vs., Antazavės sen., Zarasų raj., pagrindinės žemės naudojimo paskirtis ir būdas i&scaron; žemės ūkio į mi&scaron;kų ūkio paskirties žemę, numatant naudojimo būdą &ndash; ūkinių mi&scaron;kų sklypai. 2018-03-15 10:08:46 „Buona giornata” jums sako naujas savanoris Zarasų viešojoje bibliotekoje http://www.zarasai.lt/naujiena_buona-giornata-jums-sako-naujas-savanoris-zarasu-viesojoje-bibliotekoje_8510 Skubame prane&scaron;ti džiugią naujieną, kad Zarasų vie&scaron;oji biblioteka toliau sėkmingai bendradarbiauja su jaunimo savanori&scaron;kos veiklos centru &bdquo;Deineta&ldquo; ir nuo kovo 12 d. iki gruodžio 9 d. &nbsp;bibliotekoje savanoriauja italas <em>Francesco Farinella. Savanoris atvyko pagal Europos Sąjungos &scaron;vietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą 2014-2020 m. (Erasmus+). Tai </em>tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilieti&scaron;kumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją. &nbsp; <em>24 metų vaikinas gimė ir gyvena Pizoje (Pisa), esančioje Toskanoje, Italijoje. Lietuviams &scaron;is miestas turėtų būti žinomas dėl savo i&scaron;skirtinio, istorinio svyrančio garsiojo Pizos bok&scaron;to, vienos i&scaron; labiausiai turistų lankomų vietų &ndash; regiono sostinės Florencijos. </em>Turistai Toskanos regioną pamėgo dėl gražaus kra&scaron;tovaizdžio, puikaus itali&scaron;ko maisto, geriausių vynų, i&scaron; kurių garsiausias &ndash; <em>Chianti.</em> &nbsp; <em>Frančesko tėvai yra kilę i&scaron; pietų Italijos, Sicilijos salos, bet ilgą laiką gyvena Pizoje. Kultūrų skirtumai Pietų ir &Scaron;iaurės Italijoje labai dideli, todėl Frančesko yra&nbsp;vienodai paveiktas abiejų Italijos kultūrų.</em> &nbsp; <em>Savanoris yra baigęs bakalauro studijas ir įgijęs gaminių dizainerio specialybę, tęsia magistro studijas jachtų dizaino srityje miesto universitete, esančiame netoli gimtojo miesto. Frančesko labai patinka konstruoti įvairius daiktus, nuo &scaron;auk&scaron;to iki mega-jachtos. Jis mano, kad geri gaminiai gali pagerinti gyvenimą ir norėtų paversti klientų vizijas ir svajones į konkrečius objektus.</em> &nbsp; <em>Frančesko turi daugybę pomėgių. Vaikystėje jį žavėjo automobiliai, jų greitis ir garsas. Yra i&scaron;bandęs įvairias sporto &scaron;akas: nuo krep&scaron;inio, teniso, plaukimo iki linijinio slidinėjimo, jogos. &Scaron;iuo metu labai domisi snieglenčių sportu. Ateityje trok&scaron;ta i&scaron;bandyti ir kitas sporto rū&scaron;is. </em> &nbsp; <em>Vaikinui labai patinka tyrinėti gamtą, o labiausiai &ndash; keliauti, pažinti įvairias kultūras, žmones, žavėtis &scaron;io pasaulio grožybėmis. &bdquo;Nebijau i&scaron;eiti i&scaron; komforto zonos, priimti i&scaron;&scaron;ūkius, eiti į nežinią. Man įdomu, viskas kas yra nauja, kai tu jautiesi kaip vaikas, kuriam veriasi nuostabus pasaulis. Tai yra viena i&scaron; priežasčių, kodėl esu čia.&ldquo; Nors viena vertus, Frančeskui patinka nuotykiai, tačiau save vertina kaip gana santūrų, ramų, užsispyrusį ir ambicingą. </em> &nbsp; <em>Laisvalaikiu Frančesko taip pat praleidžia su gera knyga ar filmu. Yra fantastinės literatūros fanas, skaito mokslo fantastiką, mokslo atradimus, apie keliones. Tarp mėgstamiausių knygų&nbsp;autorių &ndash; </em>Kristoferis Paolinis (Christopher Paolini)&nbsp;J. K. Rowling, <em>Licia Troisi. Pana&scaron;iai apibūdina ir filmų tematiką &ndash; fantastika, nuotykiai, komedijos, kelionių filmai ir serijos. Vienas i&scaron; jo mėgstamiausių filmų yra &bdquo;Atgal į gamtą&ldquo; (&bdquo;Into the wild&ldquo;), &bdquo;</em>Volterio Mičio slaptas gyvenimas&ldquo;&nbsp;(&bdquo;The Secret Life of Walter<em>Mitty&ldquo;), &bdquo;Amelija (&bdquo;Am&eacute;lie&ldquo;), &bdquo;Žvaigždžių karų&ldquo; saga, kiti.</em> &nbsp; <em>Kalbant apie maistą, Frančesko jį labai mėgsta. &bdquo;Ką ir kalbėti, esu italas. Kai yra galimybė i&scaron;kart ragauju, ką nors naują, net jei jis atrodo keistai, tik niekad nepamenu pavadinimų&ldquo;, &ndash; pasakojo vaikinas. Jo mėgstamiausi patiekalai, kaip ir būdinga italui &ndash; pica ir lazanija. </em> &nbsp; <em>Apsilankę bibliotekoje nenustebkite, jei jus pasitiks savanoris Frančesko.</em> &nbsp; <em>Parengė Francesco Farinella ir Inesa Dumbravienė, Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos atstovė ry&scaron;iams su visuomene</em> <em>Nuotraukos Francesco Farinella</em> 2018-03-15 07:58:20 Kompiuteriukai rajono bendrojo ugdymo mokyklų penktokams http://www.zarasai.lt/naujiena_kompiuteriukai-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklu-penktokams_8509 Labdaros ir paramos fondo ,,Kompiuteriukų paramos fondas&ldquo; rėmėjai dovanojo&nbsp;BBC Micro:bit 132 kompiuteriukus Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos, Antazavės Juozo Gruodžio ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijų Salako ir Turmanto pagrindinių mokyklų penktokams. Taip pat vieną BBC Micro:bit kompiuteriuką skyrė kiekvienos mokyklos mokytojų kolektyvui. &nbsp; Tai savaranki&scaron;ko mokymosi įrankiai kūrybai bei paprastam programavimo žingeidumui&nbsp;skatinti. &nbsp; &Scaron;ie maži įrenginiai padės mokiniams susipažinti, i&scaron;bandyti save programuojant ir kuriant įdomesnes programėles.&nbsp; &nbsp; Kovo 9 d. rajono informacinių technologijų mokytojai dalyvavo&nbsp;darbo su BBC Micro:bit įvadiniuose mokymuose Utenos miesto savivaldybėje. &nbsp; O atrodo &scaron;is kompiuteriukas &scaron;itaip: &nbsp; <img src="/userfiles/123.JPG" width="520" height="254" alt="" /> &nbsp; <em>Zarasų rajono savivaldybės administracijos &Scaron;vietimo ir kultūros skyriaus informacija</em> 2018-03-14 16:15:37 Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra http://www.zarasai.lt/naujiena_neformaliojo-vaiku-svietimo-paslaugu-pletra_8508 Įgyvendindamas 2014&ndash;2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto &bdquo;Visuomenės &scaron;vietimas ir žmogi&scaron;kųjų i&scaron;teklių potencialo didinimas&ldquo; 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę &bdquo;Neformaliojo vaikų &scaron;vietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas&ldquo;, Lietuvos mokinių neformaliojo &scaron;vietimo centras vykdo projektą &bdquo;Neformaliojo vaikų &scaron;vietimo paslaugų plėtra&ldquo; Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris &ndash; savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo &scaron;vietimo paslaugų tinklą &scaron;alies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.&nbsp;Neformaliojo vaikų &scaron;vietimo krep&scaron;elis finansuojamas i&scaron; projekto lė&scaron;ų. 2018-03-14 14:47:19 Pagerbė partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą http://www.zarasai.lt/naujiena_pagerbe-partizanu-vada-a-ramanauska-vanaga_8507 Kovo 6 dieną minint Adolfo Ramanausko-VANAGO &ndash; partizanų pulkininko, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataro, LLKS gynybos pajėgų vado &ndash; 100-ąsias gimimo metines, Zarasų kra&scaron;to muziejuje įvyko minėjimas. Jame dalyvavo mero patarėjas Vilhelmas Kuzmickas, tarybos narys Rimantas Jurevičius,&nbsp;Zarasų &bdquo;Ąžuolo&ldquo; gimnazijos gimnazistai, kiti zarasi&scaron;kiai. &nbsp; I&scaron;samų prane&scaron;imą apie partizaninį judėjimą Lietuvoje 1944&ndash;1953 metais ir apie partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą parengė Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Rimutė Morozovienė. Lektorė pabrėžė, kad pokario partizanų kovos &ndash; vienas tragi&scaron;kiausių ir heroji&scaron;kiausių Lietuvos istorijos laikotarpių, nurodė priežastis partizaniniam judėjimui atsirasti: tai ir pirmosios bol&scaron;evikinės okupacijos patirtis, ir nežabotas sovietinis teroras pirmaisiais pokario metais, pagalbos i&scaron; kitų &scaron;alių viltis bei, žinoma, patriotizmas. &Scaron;iuo judėjimu buvo siekiama atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, sukliudyti mobilizaciją į SSRS kariuomenę, masinius are&scaron;tus, deportacijas ir kt. &nbsp; Lektorė glaustai i&scaron;dėstė ginkluoto pasiprie&scaron;inimo Lietuvoje etapus, partizaninio judėjimo sritis, apygardas ir rinktines. Nemažai dėmesio buvo skirta Antazavės &Scaron;ilo mū&scaron;iui 1944-ųjų gruodžio 26 dieną, kur su NKVD kariuomene ir vietos stribais&nbsp;kovėsi Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanai. Kalbėta ir apie Lietuvos žymiausius partizanų vadus: Joną Žemaitį (Vytautą), Juozą Luk&scaron;ą (Daumantą) bei kitus ir, žinoma, daugiausia &ndash; apie Adolfą Ramanauską-Vanagą, kurio vardu Seimas paskelbė 2018-uosius. &nbsp; Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. Niu Britene, JAV.&nbsp;1921 m. Ramanauskų &scaron;eima grįžo į Lietuvą. 1936 m. A. Ramanauskas baigė &bdquo;Žiburio&ldquo; gimnaziją Lazdijuose, vėliau &ndash; Klaipėdos pedagoginį institutą ir Kauno karo mokyklą. 1940&ndash;1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai 1945 m. balandį tapo partizanu. Pasak lektorės, A. Ramanausko kelias į ginkluotą pogrindį kiek skyrėsi nuo jo bendražygių &ndash; jis nebuvęs karys i&scaron; prigimties, prie&scaron;ingai &ndash; buvo pasirinkęs taikią mokytojo profesiją ir tikėjosi &scaron;į&nbsp;&nbsp;&nbsp; mėgstamą darbą dirbti visą gyvenimą, tačiau atėjus lemtingai valandai nedvejodamas paėmė į rankas ginklą ir nepaleido jo i&scaron; rankų visus vienuolika kovos metų. Tokį apsisprendimą lėmė daugelis veiksnių &ndash; kiekvieną dieną matomos tautiečių kančios, jau veikiančių partizanų platinami atsi&scaron;aukimai, pagaliau tėvų įskiepyta Tėvynės meilė ir tro&scaron;kimas gyventi ne prklausomoje valstybėje. &nbsp; A. Ramanauskas i&scaron; pradžių vadovavo Nemunaičio apylinkės&nbsp;&nbsp;&nbsp; partizanų būriui. 1945 m. vasarą tapo Dzūkų grupės Merkinės bataliono vadu, 1946 m. &ndash; Merkio rinktinės vadu. 1947 m. rudenį perėmė&nbsp;&nbsp; vadovavimą Dainavos apygardai, o 1948 m. buvo i&scaron;rinktas Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadu. Jam vadovaujant vyko įnirtingi mū&scaron;iai su stribais ir enkavedistais. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949 m. vasario mėn. Prisikėlimo apygardos teritorijoje tarp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radvili&scaron;kio ir Baisogalos A. Ramanauskas-Vanagas dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, kuriame vasario 16 d. buvo priimta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija. Suvažiavime A. Ramanauskas paskirtas LLKS tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto pavaduotoju, o 1950 m. pradžioje &ndash; LLKS gynybos pajėgų vadu, jam suteiktas partizanų pulkininko laipsnis. 1951 metais i&scaron; susirgusio vyriausiojo partizanų vado Jono Žemaičio perėmė LLKS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tarybos pirmininko ir Ginkluotųjų pajėgų vado pareigas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nuo 1952 m. pabaigos, nutrūkus ry&scaron;iams su vyriausiąja vadovybe, A. Ramanauskas su &scaron;eima slapstėsi. Tuo metu jis para&scaron;ė atsiminimų knygą &bdquo;Daugel krito sūnų&hellip;&ldquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956 m. spalio 12 d. A. Ramanauskas ir jo žmona Birutė Mažeikaitė- Ramanauskienė buvo i&scaron;duoti ir suimti Kaune, žiauriai KGB kankinti. 1947 m. rugsėjo 24&ndash;25 d. Vilniuje posėdžiavęs LSSR Auk&scaron;čiausiasis teismas A. Ramanauskui skyrė mirties bausmę. Nuosprendis įvykdytas lapkričio 29 d. Vilniuje. Palaidojimo vieta nežinoma. B. Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo nuteista a&scaron;tuoneriems metams kalėti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997 m. gruodžio 22 d. A. Ramanauskui-Vanagui pripažintas kario savanorio statusas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. sausio 26 d. dekretu jam suteiktas dimisijos brigados generolo laipnis. Taip pat buvo įteisinti dar 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos partizanų auk&scaron;čiausiosios vadovybės apdovanojimai &ndash; 2-ojo ir 1-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiai su kardais: Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. kovo 6 d. dekretu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas (dabar &ndash; Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius), o 1999 m. vasario 1 d. dekretu &ndash; 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas (dabar &ndash; Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius) (po mirties). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A. Ramanausko žmona B. Mažeikaitė-Ramanauskienė mirė 1996 m. kovo 19 d. Kaune. Palaidota Romainių kapinėse. Jai 1998 m. gruodžio 22 d. pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Prezidento dekretu 2009 m. lapkričio 17 d. ji apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Informatyvią paskaitą jautriai atliekamomis dainomis nuspalvino&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zarasų Pauliaus &Scaron;irvio progimnazijos mokinių Gilmės Dainytės ir Viltės Tumėnaitės duetas. Įvairių laikotarpių karo dainų padainavo Zarasų kultūros centro folkloro ansamblis &bdquo;Seluona&ldquo;. Rekrūtų dainose &bdquo;parduoti braliukai&ldquo; &bdquo;aina raudodami&ldquo;, o &scaron;tai Lietuvos kariuomenės ulonas sako: &bdquo;Laimingas i&scaron;ėjau, laimingas parėjau&ldquo;... &nbsp; Savo mintimis apie pokario metų partizanų kovas pasidalijo minėjime dalyvavęs tarybos narys Rimantas Jurevičius. &nbsp; <em>Parengė Danutė PULOKAITĖ</em> <em>Nuotraukos&nbsp;Vasilijaus Kukonenkos</em> &nbsp; 2018-03-14 07:56:27 Kviečiame į susitikimą http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-i-susitikima_8506 Kovo 16 d., penktadienį, 13 val. Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje vyks susitikimas diskusija su LR Ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi ir LR Seimo nariu Vytautu Baku. Renginyje dalyvaus Investuok Lietuvoje atstovai, kra&scaron;to istorikai. Susitikimo darbotvarkėje prane&scaron;imai ir diskusija apie tai, ką galime kartu padaryti, kad Zarasų kra&scaron;tas būtų dar patrauklesnis gyventi, dirbti, kurti, sugrįžti, ilsėtis, apie i&scaron;naudotas kra&scaron;to galimybes bei perspektyvas. &nbsp; <em>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos informacija</em> 2018-03-14 07:53:53 Zarasų biudžetas: subalansuoti norai ir galimybės http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-biudzetas-subalansuoti-norai-ir-galimybes_8505 <iframe width="520" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/DgVA3BsCmsg" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe> 2018-03-13 11:04:41 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra 2018 metais http://www.zarasai.lt/naujiena_traktoriu-savaeigiu-ir-zemes-ukio-masinu-bei-ju-priekabu-technine-apziura-2018-metais_8504 Nuo balandžio 6 d. pagal sudarytą apžiūros grafiką Zarasų rajono ūkininkams, privatiems asmenims, įstaigoms, įmonės ir organizacijoms priklausančių&nbsp;traktorių, savaeigių ir žemės ūkio ma&scaron;inų bei jų priekabų bus atliekama techninė apžiūra, kurių techninės apžiūros galiojimo laikas baigiasi 2018 metais. &nbsp; Apžiūrai, kartu su technika, savininkai pateikia ma&scaron;inų registracijos dokumentus, traktoriaus arba automobilio vairuotojo galiojantį pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorių. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą ( už traktorių - 5 Eur, už priekabą &ndash; 3 Eur) sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai&nbsp;prie&nbsp;Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, sąskaitos numeris LT 24&nbsp;7300 0101 1239 4300, kodas - 188659752, gavėjo bankas &ndash; AB bankas ,,Swedbank&ldquo;, banko kodas 73000, įmokos - mokesčio kodas &ndash; 53043. Už pakartotinę traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio ma&scaron;inos,&nbsp;priekabos atlikimą ir ne pagal apžiūros grafiką mokoma papildomai&nbsp;5,7 Eur valstybės rinkliava. Traktoriaus savininkas gali pateiki techniką techninei apžiūrai nepriklausomai nuo registracijos vietos. Techni&scaron;kai tvarkinga bus ta technika, kurios techninė būklė, komplekti&scaron;kumas, sistemų, junginių veikimas atitinka ,,Techninius reikalavimus eksploatuojantiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio ma&scaron;inoms bei jų priekaboms&ldquo;,&nbsp;reikalavimus. Visos ma&scaron;inos tikrinamos jas užvedus ir i&scaron;bandžius. Tikrinamos variklio, transmisijos, vairo mechanizmo, stabdžių, hidraulinės, ap&scaron;vietimo ir signalizacijos sistemų darbas. Visos kelių eisme dalyvaujančios savaeigės ma&scaron;inos ir traktoriai turi būti aprūpinti naujais arba su galiojančiais patikros lipdukais&nbsp;(du&nbsp;po 2 kg. arba vieną 4 kg.) gesintuvais, standartinėmis pirmos pagalbos vaistinėlėmis, avarinio sustojimo ženklais, &scaron;viesą atspindinčiomis liemenėmis. &nbsp; Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie &scaron;iais metais naudos pasėlių priežiūrai naujus, pertvarkytus ir pasibaigus apžiūros galiojimo laikui pesticidų purk&scaron;tuvus, gali užsiregistruoti jų patikrai ir pateikti jų techninius duomenis. Technines apžiūras atlieka&nbsp;Valstybės įmonė Ma&scaron;inų bandymo stotis. Dėl konsultacijos kreiptis į Juozą Tvardauską. Tel. (8-611) 44259. Kiekvienam užsiregistravusiam asmeniui purk&scaron;tuvų apžiūros diena bus prane&scaron;ta atskirai. &nbsp; Informacija teikiama &nbsp;Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje telefonu (8-385) 37185, mob. 861411343. &nbsp; Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio ma&scaron;inų bei jų priekabų&nbsp;techninių apžiūrų 2018 metais atlikimo grafikas. &nbsp; TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MA&Scaron;INŲ IR JŲ PRIEKABŲ&nbsp;&nbsp;TECHNINĖS APŽIŪROS&nbsp;2018 METAIS&nbsp;GRAFIKAS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018-03-12 &nbsp; &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="520"> <tbody> <tr> <td width="38" valign="top"> Eil.Nr. </td> <td width="375" valign="top"> Apžiūros vieta </td> <td width="123" valign="top"> Apžiūros data </td> <td width="107" valign="top"> Apžiūros laikas </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 1. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusios parduotuvės &nbsp;&Scaron;unelės kaime&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prie buvusių Degučių mechaninių dirbtuvių </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-06 2018-04-06 </td> <td width="107" valign="top"> 8.30 val. 9.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 2. </td> <td width="375" valign="top"> Prie Padustėlio mechaninių dirbtuvių Prie buvusių Sadūnų mechaninių dirbtuvių&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-09 2018-04-09 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.30 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 3. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusių Kimbarti&scaron;kių mechaninių dirbtuvių &nbsp;Prie Turmanto gaisrinės Prie buvusių Čepuki&scaron;kių mechaninių dirbtuvių </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-10 2018-04-10 2018-04-10 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.00 val. 11.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 4. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusių Avilių mechaninių dirbtuvių Aik&scaron;telėje prie Imbrado seniūnijos </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-12 2018-04-12 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.30 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 5. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusių &Scaron;niuk&scaron;tų mechaninių dirbtuvių Prie Kumpuolių grūdų sandelio Prie UAB ,,ALTA AGRO&ldquo; - &nbsp;Kreivinių k. </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-13 2018-04-13 2018-04-13 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.00 val. 10.30 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 6. </td> <td width="375" valign="top"> Prie ūkininko Vlado Kačiano &ndash; Rokėnų k. Prie Antazavės mechaninių dirbtuvių </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-16 2018-04-16 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 7. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusios Julijanavos kaimo kontoros Pas ūkininką Saulių Zak&scaron;auską Prie buvusios Samanių kaimo kontoros Aik&scaron;telėje prie Suvieko gaisrinės </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-17 2018-04-17 2018-04-17 2018-04-17 </td> <td width="107" valign="top"> 8.30 val. 9.00 val. 9.30 val. 10.30 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 8. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusių Biržūnų mechaninių dirbtuvių Prie buvusios Luodžių ver&scaron;idės Prie ūkininko&nbsp;Broniaus Dičiūno &ndash; Paluodės k. </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-19 2018-04-19 2018-04-19 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.00 val. 10.30 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 9. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusių Salako mechaninių dirbtuvių Prie Vajasi&scaron;kio kaimo bendruomenės namų </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-20 2018-04-20 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 10. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusių Baibių mechaninių dirbtuvių Prie buvusių Jureli&scaron;kių mechaninių dirbtuvių </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-23 2018-04-23 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 11. &nbsp; </td> <td width="375" valign="top"> Pas ūkininką Aidą Venclovą &ndash; Purvynės k.&nbsp; Prie daugiabučio namo Purvynės k. Prie buvusios Antalieptės gaisrinės </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-24 2018-04-24 2018-04-24 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 9.30 val. 10.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 12. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusios Zabičiūnų kaimo parduotuvės Aik&scaron;telėje prie&ldquo;AB Vasaknos&ldquo; kontoros </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-26 2018-04-26 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 9.30 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 13. </td> <td width="375" valign="top"> Aik&scaron;telėje prie &Scaron;tadvilių kaimo parduotuvės &nbsp;Prie Žemės ūkio mokyklos mechaninių dirbtuvių </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-27 2018-04-27 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 13.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 14. </td> <td width="375" valign="top"> Prie Smalvų mechaninių dirbtuvių Prie buvusių &Scaron;aulių kaimo mechaninių dirbtuvių </td> <td width="123" valign="top"> 2018-04-30 2018-04-30 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 10.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 15. </td> <td width="375" valign="top"> Aik&scaron;telėje prie UAB &bdquo;Lietuvos žirgynas&ldquo; - Dusetuose Aik&scaron;telėje prie UAB &bdquo;Keljeras&ldquo; Aik&scaron;telėje prie UAB &bdquo;Zarasų vandenys&ldquo; &ndash; Dusetose </td> <td width="123" valign="top"> 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-02 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. 9.30 val. 10.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 16. </td> <td width="375" valign="top"> Prie buvusios Magučių ver&scaron;idės </td> <td width="123" valign="top"> 2018-05-05 </td> <td width="107" valign="top"> 9.00 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 17. </td> <td width="375" valign="top"> Aik&scaron;telėje prie UAB &bdquo;Zarasų automobilių keliai&ldquo; </td> <td width="123" valign="top"> 2018-05-16 </td> <td width="107" valign="top"> 8.30 val. </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> 18. </td> <td width="375" valign="top"> Aik&scaron;telėje prie UAB &bdquo;Akadas&ldquo; </td> <td width="123" valign="top"> 2018-06-01 </td> <td width="107" valign="top"> 8.30 val. </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; &nbsp; 2018-03-13 10:01:40 Atrinkti darbdaviai ir paskirstytos lėšos, skirtos 2018 m. Užimtumo didinimo programai įgyvendinti http://www.zarasai.lt/naujiena_atrinkti-darbdaviai-ir-paskirstytos-lesos-skirtos-2018-m-uzimtumo-didinimo-programai-igyvendinti_8503 Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija 2018 m. kovo 6 d. paskirstė lė&scaron;as, skirtas Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programai (toliau &ndash; Programa) įgyvendinti. Programos tikslas &ndash; padėti sunkiai integruojantiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lė&scaron;as, mažinti socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių, atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius, padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą ir didinti Zarasų rajono gyventojų užimtumą. &nbsp; 2018 metais Programai įgyvendinti skirta 143,1 tūkst. Eur, i&scaron; kurių Valstybės tikslinė dotacija sudaro 117,6 tūkst. Eur, rajono Savivaldybės biudžeto lė&scaron;os &ndash; 25,5 tūkst. Eur. Zarasų rajono savivaldybės administracija 2018 m. sausio 12 &ndash; vasario 9 dienomis organizavo darbdavių parai&scaron;kų priėmimą Programos įgyvendinimui. Buvo gauta 31 rajono Savivaldybės darbdavių parai&scaron;ka. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos posėdžio metu buvo įvertintos pateiktos darbdavių parai&scaron;kos ir paskirstytos lė&scaron;os, skirtos laikino pobūdžio darbams organizuoti. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 12 d. įsakymu <u><a href="/userfiles/ĮSAK_dėl 2018 m_ UDP lė&scaron;ų paskirstymo.pdf">Nr. I(6.6 E)-132</a></u> patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programai įgyvendinti skirtų lė&scaron;ų paskirstymo darbdaviams sąra&scaron;as. Programos įgyvendinimo laikotarpiu, t.y. nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gruodžio 21 d., &nbsp;Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kitos biudžetinės, vie&scaron;osios įstaigos, įmonės ir asociacijos planuoja terminuotai įdarbinti 40 ie&scaron;kančių darbo asmenų. Programoje numatyta vieno asmens maksimali įdarbinimo trukmė &ndash; 6 mėnesiai. &nbsp;Darbo užmokesčio lė&scaron;as darbdaviams 100 proc. kompensuos Zarasų rajono savivaldybė.&nbsp; 2018-03-13 09:51:55 Pagalba Ukrainos savivaldai decentralizacijos procese http://www.zarasai.lt/naujiena_pagalba-ukrainos-savivaldai-decentralizacijos-procese_8502 Kovo 8 d., Europos regionų komitete, Briuselyje, įvyko darbo grupės posėdis ir partnerių atstovų, dalyvaujančių programoje &bdquo;U-LEAD su Europa: Ukraina &ndash; vietos įgaliojimų suteikimas, atsakomybė ir plėtra&ldquo;, susitikimas. &nbsp; Darbo grupės posėdyje ir projekto partnerių atstovų susitikime dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Europos Regionų komiteto prezidento pavaduotojas Arnoldas Abramavičius ir mero patarėjas Arvydas Veik&scaron;ra. &nbsp; 2014 metais Ukrainos Vyriausybė patvirtino Vietos savivaldos reformos koncepciją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą. Norint sėkmingai įgyvendinti administracinę &ndash; teritorinę savivaldos reformą, reikėjo priimti atitinkamus Ukrainos Konstitucijos pakeitimus ir naują teisės aktų paketą. Deja, politiniai nesutarimai Ukrainos Auk&scaron;čiausioje Radoje (parlamente) ir politinis jautrumas okupuotų teritorijų klausimu Rytuose, neleido įstatymų leidėjui priimti pakeitimų &scaron;alies Konstitucijoje regionų decentralizavimo klausimu, todėl nuo 2014 m. Vyriausybė pradėjo Savivaldos reformą pagal galiojančią Konstituciją. &nbsp; Susitikime pristatyta darbo grupės veiklos programa, prioritetai ir 2018&ndash;2020 metais programos partnerių planuojamos įgyvendinti veiklos. &Scaron;iuo laikotarpiu i&scaron;skirtinis dėmesys bus skiriamas regioninei plėtrai, vie&scaron;ųjų paslaugų teikimui, savivaldos tarnautojų gebėjimų ugdymui, e. valdymo ir elektroninių paslaugų diegimui, tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir kovai su korupcija. &nbsp; Programoje &bdquo;U-LEAD su Europa: Ukraina &ndash; vietos įgaliojimų suteikimas, atsakomybė ir plėtra&ldquo; dalyvauja penki nariai i&scaron; Europos Sąjungai priklausančių savivaldybių ir penki nariai &ndash; Ukrainos regionų vieningos teritorinės bendruomenės (hromada/AH, savivaldybės teritorinio vieneto atitikmuo). &nbsp; Zarasų rajono savivaldybės partneris programoje &ndash; Chmelnickio srities Čemerovecko vieninga teritorinė bendruomenė, kurią sudaro 2016 metais susijungusių 18-ka kaimo tarybų. &Scaron;iuo metu į Čemerovecko vieningos teritorinės bendruomenės tarybą yra i&scaron;rinkti 26 nariai. &nbsp;34-iose kaimo vietovėse gyvena 23245 žmonės, i&scaron; jų 5300 Čemerovecke. Teritorijoje registruotos 99 privačios įmonės ir 39 nevyriausybinės organizacijos. &nbsp; Darbo grupėje, kurioje dalyvavo Čemerovecko vieningos teritorinės bendruomenės vadovas Oleksandras Soban, jo pavaduotojas ir mero patarėjas Arvydas Veik&scaron;ra, aptarti galimi Zarasų rajono savivaldybės ir Čemerovecko vieningos teritorinės bendruomenės bendradarbiavimo prioritetai. Partnerius domina mūsų rajono Savivaldybės ekonominė plėtra, įgyvendinami projektai, &scaron;vietimo įstaigų optimizavimo klausimai, sveikatos, kultūros įstaigų, bibliotekų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų veikla, savivaldos įstaigų pareigūnų profesinių įgūdžių tobulinimo klausimai. &nbsp; Įgyvendinama programa &bdquo;U-LEAD su Europa: Ukraina &ndash; vietos įgaliojimų suteikimas, atsakomybė ir plėtra&ldquo; &nbsp;turėtų būti kuriamas veiksmingas dvi&scaron;alio bendravimo mechanizmas, kuriame būtų naudojami geriausi ES praktikos pavyzdžiai. 2018 metais numatytas Čemerovecko vieningos teritorinės bendruomenės atstovų vizitas ir stažuotė Zarasų rajono savivaldybėje. Kitas darbo grupės posėdis ir projekto partnerių susitikimas vyks Kijeve rugsėjo mėnesį. &nbsp; <i>Arvydas Veik&scaron;ra,</i> <i>mero patarėjas</i> 2018-03-13 07:47:05 Šalčiai didino mokesčius už šilumą http://www.zarasai.lt/naujiena_salciai-didino-mokescius-uz-siluma_8501 AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; duomenimis vasario mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą &scaron;ilumą roki&scaron;kėnams vidutini&scaron;kai 7,8 proc. didesnės nei &scaron;ių metų sausio mėnesį. &nbsp; &Scaron;į vasarį Zarasuose vidutinė lauko oro temperatūra siekė 7,4 <sup>0</sup>C &scaron;alčio, sausio mėnesį &ndash; 2,5 <sup>0</sup>C &scaron;alčio, o toks &scaron;altas mėnuo buvo prie&scaron; du metus &ndash; 2016-ųjų&nbsp;sausį, kai vidutinė lauko oro temperatūra sudarė 8,6 <sup>0</sup>C &scaron;alčio. &nbsp; 50 kv. metrų ploto buto savininkas &scaron;ildymui daugiabučiuose namuose &scaron;ių metų vasario mėnesį vidutini&scaron;kai i&scaron;leis 62,50 euro. Toks butas vidutini&scaron;kai suvartojo 1085 kWh &scaron;ilumos ir vieno kv. metro &scaron;ildymas vidutini&scaron;kai kainuoja 1,25 euro. Prie&scaron; mėnesį tam pačiam plotui &scaron;ildyti vidutini&scaron;kai prireikė apie 1010 kWh , o vidutinės sąskaitos už &scaron;ią &scaron;ilumą sudarė apie 58 eurus. &nbsp; Skirtingi &scaron;ilumos suvartojimai &Scaron;ių metų vasarį mažiausiai energijos naudojo daugiabučiai, kuriuose 50 kv. metrų ploto butų &scaron;ildymui vidutini&scaron;kai suvartota apie 745 kWh. Čia mokėjimai už &scaron;ilumą yra mažiausi ir sudaro apie 43 eurus. Vieno kv. metro &scaron;ildymas tokiuose namuose vidutini&scaron;kai kainuoja 0,86 euro. Prie&scaron; mėnesį tam pačiam plotui &scaron;ildyti vidutini&scaron;kai reikėjo apie 725 kWh &scaron;ilumos, o vidutinės sąskaitos už &scaron;ią &scaron;ilumą sudarė apie 41,50 euro. &nbsp; Didesnių sąskaitų sulauks&nbsp;prastos būklės daugiabučių namų gyventojai. Daugiausia &scaron;ilumos vartojo namai, kurių butuose 50 kv. metrų ploto &scaron;ildymui reikėjo vidutini&scaron;kai 1570 kWh &scaron;ilumos, o tai&nbsp;buto savininkui vidutini&scaron;kai kainuos apie 80,50 euro. Vieno kv. metro &scaron;ildymas tokiuose namuose&nbsp;vidutini&scaron;kai kainuoja 1,81 euro. Prie&scaron; mėnesį tam pačiam plotui &scaron;ildyti vidutini&scaron;kai reikėjo 1475 kWh &scaron;ilumos, o vidutinės sąskaitos už &scaron;ią &scaron;ilumą sudarė 84,50 euro. &nbsp; &Scaron;ilumos kaina vienoda Palyginus vasario mėnesio &scaron;ilumos mokesčius su sausiu, didžiausią įtaką mokesčių dydžiui turėjo ne &scaron;ilumos kaina, kuri vasarį gyventojams brango 0,7 proc., o &scaron;ilumos suvartojimas. Visiems vartotojams &scaron;ilumos kaina taikoma vienoda, skiriasi tik kiekvieno namo &scaron;ilumos suvartojimas. &nbsp; Norint žinoti&nbsp;bendrą tendenciją, ar &scaron;ilumos kaina didėja, ar mažėja &ndash; reiktų vertinti vidutinę metinę &scaron;ilumos kainą. Suskaičiavus 2017 m. vidutinę metinę AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; tiekiamos &scaron;ilumos kainą, 2017-ieji buvo pigiausi per &scaron;e&scaron;erių metų laikotarpį. &nbsp; Svarbi daugiabučio namo priežiūra Mokesčiai už &scaron;ildymą priklauso ne tik nuo suvartoto &scaron;ilumos kiekio, kuriam įtakos turi ne tik lauko oro temperatūra, bet ir daugiabučių bei jų vidaus &scaron;ildymo ir kar&scaron;to vandens sistemų būklė, jų priežiūra ir eksploatavimas. Už tai atsakingi daugiabučių administratoriai ir &scaron;ildymo bei kar&scaron;to vandens sistemų prižiūrėtojai, kurie privalo analizuoti, kodėl namas suvartoja daug &scaron;ilumos, ir apie priežastis informuoti gyventojus. Būtent administratoriai ir prižiūrėtojai, yra atsakingi už &scaron;ilumos taupymą namo viduje, tolygų visų pastato patalpų &scaron;ildymą ir kar&scaron;to vandens tiekimą. &nbsp; &Scaron;ilumos tiekimo įmonės atsakingos už nenutrūkstamą &scaron;ilumos tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų. &Scaron;ilumininkai gyventojams teikia sąskaitas už &scaron;ilumą, apskaitytą pastate įvadinio &scaron;ilumos skaitiklio ir paskirstytą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą metodiką, kurią, galiojančių teisės aktų tvarka, turi teisę pasirinkti patys &scaron;ilumos vartotojai. &nbsp; Informacija vartotojams AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo; vartotojai bendrovės interneto svetainėje <a href="http://www.pe.lt/">www.pe.lt</a> prisijungę prie Klientų savitarnos portalo gali peržiūrėti jiems pateiktas sąskaitas už sunaudotą &scaron;ilumą ir kar&scaron;tą vandenį, jas atsispausdinti, apmokėti elektroniniu būdu bei deklaruoti kar&scaron;to vandens skaitiklių rodmenis. &nbsp; <em>Daiva Paulauskienė</em> <em>AB &bdquo;Panevėžio energija&ldquo;</em> <em>Atstovė spaudai</em> 2018-03-12 16:08:47 Atranka į „Lyderių laiko 3“ Formaliųjų magistrantūros studijų programos „Švietimo lyderystė“ trečiąją laidą http://www.zarasai.lt/naujiena_atranka-i-lyderiu-laiko-3-formaliuju-magistranturos-studiju-programos-svietimo-lyderyste-treciaja-laida_8500 Norinčiuosius studijuoti&nbsp;projekto Formaliųjų magistrantūros studijų programoje &bdquo;&Scaron;vietimo&nbsp;<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/mokymasis/formaliosios-studijos/lyderystes-studijos-lietuvoje/4361-atranka-lyderi-laiko-3-formalij-magistrantros-studij-programos-vietimo-lyderyst-antrj-laid" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savaranki&scaron;ko įsipareigojimo pagrindu. &Scaron;vietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi &scaron;vietimo sis">lyderystė</a>&ldquo;, kuri bus dėstoma ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, kviečiame&nbsp;nuo 2018 m. kovo 9 d. teikti dokumentus ir dalyvauti atrankoje. &nbsp; Programa buvo parengta ir akredituota 1-ojo projekto etapo (2009&ndash;2011 m.) pabaigoje, o 2-ojo etapo metu (2011&ndash;2015 m.) ją baigė 154 &scaron;vietimo darbuotojai i&scaron; 15&ndash;os projekte dalyvavusių savivaldybių ir kitų savivaldybių. &Scaron;iuo metu &bdquo;Lyderių laiko 3&ldquo; &bdquo;&Scaron;vietimo lyderystės&ldquo; magistrantūros pirmojoje ir antrojoje laidose studijuoja 139 magistrantai. Teikti parai&scaron;kas dalyvauti konkurse kviečiami visų 60 savivaldybių &scaron;vietimo darbuotojai i&scaron; ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir kitų &scaron;vietimo įstaigų, taip pat i&scaron; &Scaron;vietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių profesinių mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų bei centrų. &nbsp; Atrenkant ne mažiau kaip 70 būsimų studentų studijuoti Formaliųjų magistrantūros studijų programos &bdquo;&Scaron;vietimo&nbsp;<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/mokymasis/formaliosios-studijos/lyderystes-studijos-lietuvoje/4361-atranka-lyderi-laiko-3-formalij-magistrantros-studij-programos-vietimo-lyderyst-antrj-laid" title="Organizacijos tobulėjimo užtikrinimas savaranki&scaron;ko įsipareigojimo pagrindu. &Scaron;vietimo lyderystė siejama su nuolatiniu mokymusi, tobulėjimu, energijos panaudojimu kompetencijos sklaidai, kai į bendrą darbą įtraukiamos visų tipų mokyklos ir visi &scaron;vietimo sis">lyderystė</a>&ldquo; trečiojoje laidoje 2018&ndash;2020 m., prioritetas bus teikiamas tiems, kurie atstovaus III srauto savivaldybėms. Primename, kad III srautui priklauso &scaron;ios, daugiausia &Scaron;iaurės Rytų Lietuvos, savivaldybės: Anyk&scaron;čių rajono, Jonavos rajono, Joni&scaron;kio rajono, Kupi&scaron;kio rajono, Molėtų rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Pasvalio rajono, Radvili&scaron;kio rajono, Raseinių rajono, &Scaron;irvintų rajono, &Scaron;venčionių rajono, Utenos rajono, Visagino ir Zarasų rajono. &nbsp; Programa itin rekomenduojama pradedantiems ir potencialiems &scaron;vietimo organizacijų vadovams. Sėkmingai ją užbaigusiems asmenims bus suteiktas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis. Dalyviai į programą atrenkami konkurso būdu,&nbsp;parai&scaron;kos priimamos nuo 2018 m. kovo 9 d. iki 2018 m. balandžio 20 d. Visą informaciją ir priėmimo reikalavimus&nbsp;galima rasti:&nbsp;<a href="https://www.ism.lt/lyderiu-laikas-3-svietimo-lyderystes-magistrantura" target="_blank">https://www.ism.lt/lyderiu-laikas-3-svietimo-lyderystes-magistrantura</a> &nbsp; Svarbiausios datos ir priėmimo dokumentai <img src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Renginiai/Priemimo_datos_LL3_FS3.jpg" alt="Priemimo datos LL3 FS3" width="520" height="325" /> <img src="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/images/Renginiai/Priemimo_dokumentai_LL3_FS3.jpg" alt="Priemimo dokumentai LL3 FS3" width="520" height="403" /> &nbsp; Svarbiausią informaciją apie &bdquo;Lyderių laikas 3&ldquo; projektą&nbsp;rasite&nbsp;<a href="http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/naujienos/4137-skelbiama-projekto-lyderi-laikas-3-pradia-" target="_blank">čia</a>. 2018-03-12 16:07:11 Paroda - bendruomenės darbo puikus įprasminimas http://www.zarasai.lt/naujiena_paroda---bendruomenes-darbo-puikus-iprasminimas_8499 Visą savaitę mokykla sulaukdavo svečių &ndash; penktadienį apsilankė Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Ignas ZAVADSKAS. &nbsp; Mes labai didžiuojamės, kad &scaron;io Žmogaus biografija tiesiogiai susijusi su mūsų seniūnija: čia Jis gimęs ir augęs, dirbęs. Labai džiaugiamės, kad remia mūsų &nbsp;mokyklos mokinę Terezą ROMANOVSKAJĄ, kuri dabar mokosi Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje. &nbsp; Parodėlė visuomenei atvira jau nuo vasario 15-osios. Tai mokykloje skelbtų socialinių akcijų &bdquo;Surask Turmanto miestelio seną nuotrauką&ldquo; ir &bdquo;A&scaron; noriu pasveikinti Lietuvą&ldquo; rezultatas: surinkta senų nuotraukų, bylojančių apie miestelyje gyvenusius žmones, mokyklos, geležinkelio stoties, kultūros namų veiklą; mokinių sukurti sveikinimai &ndash; akrostichai, skirti Lietuvai. Tačiau spalvingiausia paroda &ndash; 100 molinių lietuvaičių, pasipuo&scaron;usių tautiniais drabužiais... Malonu, kad rajono savivaldybės tarybos nariui patiko mūsų veikla &ndash; susidomėjęs vartė albumą, apžiūrinėjo nuotraukas - rado ir pažįstamų. Svečiui buvo i&scaron;samiai papasakota apie reik&scaron;mingiausius mūsų miestelio istorinius faktus. &nbsp; Mes džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokinių darbai visų svečių buvo įvertinti puikiai &ndash; tai puikus bendruomenės pastangų ir darbo įprasminimas. &nbsp; &nbsp; <em>Giedrė MIČIŪNIENĖ ir Natalija OGINSKIENĖ, </em> <em>Socialinių akcijų &bdquo;Surask Turmanto miestelio seną nuotrauką&ldquo; ir &bdquo;A&scaron; noriu pasveikinti Lietuvą&ldquo; organizatorės</em> <em>&nbsp;</em> <em> </em> <em>Nuotraukos Giedrės MIČIŪNIENĖS</em> 2018-03-12 14:39:01 Zarasų rajono savivaldybės mero sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasu-rajono-savivaldybes-mero-sveikinimas-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-dienos-proga_8494 <img src="/userfiles/kovo11 (2) (Medium).jpg" width="520" height="366" alt="" /> 2018-03-09 20:59:17 Afrikinio kiaulių maro atvejis Antazavės seniūnijoje http://www.zarasai.lt/naujiena_afrikinio-kiauliu-maro-atvejis-antazaves-seniunijoje_8498 Informuojame, kad 2018 m. kovo 9 d. gauti prane&scaron;imai apie tai, kad Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute dvejoms &scaron;erno gai&scaron;enoms nustatytas afrikinis kiaulių maras: Tyrimų protokolas Nr. 2-18/04068 G1-2 dvi &scaron;erno gai&scaron;enos rastos Medenos mi&scaron;ke, Antazavės sen., Zarasų r. sav. (55.84570, 25.92826 (WGS)).&nbsp;&nbsp; &nbsp; Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 &bdquo;Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių &scaron;ernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose&ldquo; 4.1.2 punktu, ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę, turi būti atlikta medžioklės plotų vienetų apžiūra, surastos ir surinktos &scaron;ernų gai&scaron;enos. Pirmiausia turi būti apžiūrimos medžioklės ploto vienete esančios &scaron;ernų maitinimosi ir poilsio vietos bei medžioklės ploto vienete esantys vandens telkiniai ir jų pakrantės, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus. Apie paie&scaron;kos rezultatus Antazavės medžiotojų būreliui privaloma ra&scaron;tu informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą. &nbsp; Medžiotojai privalo užkrėstas vietoves (prie įvažiavimų į vietovę ar prie poilsio aik&scaron;telių) pažymėti ai&scaron;kiai matomais ženklais, kuriuose pateikiama informacija apie afrikinį kiaulių marą. &nbsp; Dar sykį primename medžioklės plotų naudotojams, turintiems leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų i&scaron;teklius medžioklės plotų vienetuose Zarasų rajone, urėdijos darbuotojams, seniūnams griežtai vadovautis teisės aktų reikalavimais. Už&nbsp;nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. &nbsp; &nbsp; <em>Zarasų rajono ekstremaliųjų situacijų komisija&nbsp;</em> 2018-03-09 20:11:08 Registruokis į mokymus vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams http://www.zarasai.lt/naujiena_registruokis-i-mokymus-vietos-pletros-projektiniu-pasiulymu-rengejams_8497 Teikiantiems projektinius pasiūlymus pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.3 veiksmus, MOKYMAI vyks kovo 13 d. 9 val. (Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos seno pastato 3 auk&scaron;te, kompiuterių klasėje) &nbsp; 1.1.1. veiksmas. Naujų verslo ir socialinio verslo iniciatyvų kūrimo skatinimas. 1.1.2. veiksmas. Bendradarbiavimo tinklų jungiančių vietinius smulkiuosius tiekėjus ir vietinius pardavėjus ar perdirbėjus kūrimas. 1.1.3. veiksmas. Naujai veikiančio verslo stiprinimas. &nbsp; Teikiantiems projektinius pasiūlymus pagal 1.2.1, 1.2.2 ir 1.2.3 veiksmus, MOKYMAI vyks kovo 15 d. 9 val. (Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos seno pastato 3 auk&scaron;te, kompiuterių klasėje) &nbsp; 1.2.1. veiksmas. Iniciatyvų skirtų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių darbo įgūdžių įgijimui rėmimas. 1.2.2. veiksmas. Sunkiausią socialinę atskirtį (pvz. pabėgėliai, buvę nuteistieji ir kt.) patiriančių žmonių įtraukimas į ekonominę ir socialinę veiklą. 1.2.3. veiksmas. Zarasų miesto gyventojų perkvalifikavimas į laisvas (kuriamas) darbo vietas. &nbsp; Teikiantiems projektinius pasiūlymus pagal 2.1.1 ir 2.1.2 veiksmus, MOKYMAI vyks kovo 20 d. 9 val. (Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos seno pastato 3 auk&scaron;te, kompiuterių klasėje) &nbsp; 2.1.1. Teikti socialines paslaugas (aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens (&scaron;eimos) namuose ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems Zarasų miesto gyventojams. 2.1.2. Teikti informavimo paslaugas tikslinės grupės atstovams apie socialines ir kitas vie&scaron;ąsias paslaugas. &nbsp; Teikiantiems projektinius pasiūlymus pagal 2.2.1 ir 2.2.2 veiksmus, MOKYMAI vyks kovo 21 d. 9 val. (Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos seno pastato 3 auk&scaron;te, kompiuterių klasėje) &nbsp; 2.2.1. Teikti sociokultūrines paslaugas tikslinės grupės atstovams pasitelkiant savanorius. 2.2.2. Interaktyvių kūrybinių veiklų organizavimas pasitelkiant Zarasų vie&scaron;ąją infrastruktūrą, naujai atsirasiančias erdves. &nbsp; Dalyvausite? užpildykite registracijos formą: <a href="http://www.manoapklausa.lt/apklausa/980192526/">www.manoapklausa.lt/apklausa/980192526/</a> &nbsp; Norite paklausti, pasitarti? Drąsiai ra&scaron;ykite žinutę ar skambinkite - ataskysime klausimus, patarsime, padėsime. Sandra Musteikė (projekto vadovė) &ndash; 867124491 Vilma Varnelienė (strategijos koordinatorė) &ndash; 860129299 (skambinti nuo 17 val.) &nbsp; El. pa&scaron;tas <a href="mailto:ZarasuMVVG@gmail.com">ZarasuMVVG@gmail.com</a> Zarasų miesto vietos veiklos grupės informacija: <a href="http://www.zmvvg.lt">www.zmvvg.lt</a> &nbsp; Daugiau informacijos apie kvietimus: &nbsp; <a href="https://zmvvg.wordpress.com/2018/02/26/paskelbti-nauji-kvietimai-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus-kuriais-siekiama-paskatinti-zarasu-miesto-gyventoju-ekonomini-aktyvuma/">https://zmvvg.wordpress.com/2018/02/26/paskelbti-nauji-kvietimai-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus-kuriais-siekiama-paskatinti-zarasu-miesto-gyventoju-ekonomini-aktyvuma/</a> &nbsp; &nbsp;<a href="https://zmvvg.wordpress.com/2018/02/26/paskelbti-nauji-kvietimai-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus-kuriais-siekiama-mazinti-esama-zarasu-miesto-gyventoju-socialine-atskirti/">https://zmvvg.wordpress.com/2018/02/26/paskelbti-nauji-kvietimai-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus-kuriais-siekiama-mazinti-esama-zarasu-miesto-gyventoju-socialine-atskirti/</a> 2018-03-09 20:07:30 Zarasiečio Broniaus Zupkos dirbinių paroda http://www.zarasai.lt/naujiena_zarasiecio-broniaus-zupkos-dirbiniu-paroda_8496 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje eksponuojama netradicinė keramikos darbų paroda. Tai senjoro Broniaus Zupkos sukurti &scaron;irdžiai ir akiai mieli darbeliai &ndash; gėlių vazonai, saldaininės, vaisinės, aukurai, žvakidės, peleninės ir kt. &nbsp; Dirbiniai kuriami i&scaron; gamtinių formų, buitinių daiktų. Dekoravimui naudojamas gipsas, cementas, klijai, akmenukai, kriauklės. &bdquo;Tai ilgas ir purvinas darbas, reikalaujantis didelio kruop&scaron;tumo ir kantrybės,&ldquo; &ndash; pasakojo B. Zupka. Kriauklės ir akmenukui atsivežti ne tik i&scaron; Baltijos jūros, bet kai kurie net ir i&scaron; Vokietijos. &nbsp; Jaunystėje Bronius Zupka taip pat kartas nuo karto užsiiminėdavo &scaron;iuo amatu, dažniausiai darbus dovanodavo draugams ir giminėms. Dabar, atsiradus daugiau laisvo laiko, tikisi savo kūriniais pavergti ir kra&scaron;tiečių &scaron;irdis. &nbsp; Paroda veiks kovo &ndash; balandžio mėnesiais. Maloniai kviečiame apsilankyti. &nbsp; <i>Inesa Dumbravienė, </i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos atstovė ry&scaron;iams su visuomene</i> <i>Nuotraukos autorės</i> 2018-03-09 20:04:07 Kalba gimtoji lūposna įdėta http://www.zarasai.lt/naujiena_kalba-gimtoji-luposna-ideta_8495 &bdquo;Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba&ldquo;, &ndash; ra&scaron;ė poetas, dramaturgas Justinas Marcinkevičius. Lietuvių kalba ne tik bendravimo priemonė, ji &ndash; didžiausias tautos turtas, kurį reikia saugoti ir populiarinti. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyvai skelbti Lietuvių kalbos dienas. Nuo 2016 metų vasario 16 &ndash; kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje organizuojami renginiai, skirti lietuvių kalbos sklaidai, jos populiarinimui, prestižo didinimui. &nbsp; Zarasų vie&scaron;ojoje bibliotekoje jau ne pirmus metus vyksta lietuvių kalbai skirti renginiai. Kovo 8-ąją į Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos organizuotą viktoriną-žaidimą &bdquo;Kalba gimtoji lūposna įdėta: Kalbos perliukai&ldquo;, žinių pasitikrinti atskubėjo Zarasų &bdquo;Santarvės&ldquo; pradinės mokyklos 3a klasės mokiniai su mokytoja Alicija Dumbraviene. &nbsp; Moksleiviai traukdami geltonus, žalius, raudonus popieriaus ritinėlius susiskirstė į komandas. Rinko joms pavadinimus, kapitonus. &bdquo;Lietuviukų&ldquo; komanda kapitonu i&scaron;sirinko Lėją Zajančkauskaitę, &bdquo;Zarasiečių&ldquo; &ndash; Dovydą Puslį, &bdquo;Teletabių&ldquo; &ndash; Miją Cibulskytę. Komandos viena kitai palinkėję sėkmės, susikaupusios laukė užduočių. &nbsp; Užduočių ir klausimų buvo įvairiausių, nuo valstybinės iki santarviečių kalbos. Reikėjo pamiklinti liežuvį skaitant painias greitakalbes, patarlėse įra&scaron;yti trūkstamus žodžius, galūnes. Svetimybes ir skolinius sakiniuose pakeisti lietuvi&scaron;kais. Visi dalyvavusieji, nei&scaron;skiriant ir komisijos narių, galėjo pelnyti prizą i&scaron;rai&scaron;kingai perskaitę Česlovo Navakausko eilėra&scaron;tį &bdquo;Smagi kelionė&ldquo; ir įvardiję kokios kalbos dalys yra linksmi žodeliai &bdquo;triok&scaron;t pok&scaron;t keberiok&scaron;t&ldquo;. Pasisekė Vertinimo komisijos narei Inesai Dumbravienei. &nbsp; Komandoms įveikus visas užduotis Vertinimo komisijos pirmininkė Inesa Dumbravienė paskelbė rezultatus. &bdquo;Zarasiečių&ldquo;, &bdquo;Lietuviukų&ldquo; ir &bdquo;Teletabių&ldquo; komandos dirbo beveik neatsilikdamos viena nuo kitos. &bdquo;Lietuviukų&ldquo; komanda surinko 22 balus, &bdquo;Teletabių&ldquo; &ndash; 22,5, o &bdquo;Zarasiečių&ldquo;&ndash; 23 balus. &nbsp; Už geras lietuvių kalbos žinias visi dalyviai apdovanoti dailininkės ra&scaron;ytojos Ulos &Scaron;imulynaitės komiksų knygelėmis &bdquo;Miklūs pir&scaron;tukai&ldquo;, komandų kapitonai &ndash; užra&scaron;ų knygelėmis. Mokytojai Alicijai Dumbravienei įteikta Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos padėka. &nbsp; Moksleiviai sutiko su mokytojos Alicijos Dumbravienės nuomone, kad patarlės ir greitakalbės yra jų dar nesurasti perliukai. Džiaugėsi pasitikrinę savo žinias. &nbsp; <i>Zina ČERNOVIENĖ,</i> <i>Zarasų vie&scaron;osios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė</i> <i>Nuotraukos Inesos Dumbravienės</i> 2018-03-09 19:57:32 Svečius džiugino prasmingi akcijos darbai http://www.zarasai.lt/naujiena_svecius-dziugino-prasmingi-akcijos-darbai_8493 &bdquo;Nors esame nedidelė kaimo mokykla, tačiau prasmingais darbais pasitikome Lietuvos Valstybės atkūrimo jubiliejų&ldquo; - tai byloja mūsų parodėlė:&nbsp;surinkta istorinė dokumentika, nulipdytos ir tautiniais rūbais padabintos lėlytės - molinės lietuvaitės, para&scaron;yta 100 akrostichų... Manome, jog tokį įspūdį parsivežė ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Rimantas JUREVIČIUS ir Zarasų Rytų seniūnaitė Vaida Lazdauskienė, apžiūrėję parodėlę &nbsp; Svečiai domėjosi Turmanto miestelio istorija. Tarybos &nbsp;narys Rimantas JUREVIČIUS džiaugėsi vartydamas seną lietuvi&scaron;ką pasą, datuotą 1920 m. gegužės 19 d. &ndash; beveik vienmetį su Lietuvos Valstybės Nepriklausomybe, grožėjosi mokinių sukurtomis molinukėmis, stebėjosi kruop&scaron;čiu mokinių darbu, &scaron;iai &scaron;ventei i&scaron;leistais atvirukais. &nbsp; Dovanodami mokyklai Lietuvos Valstybės atkūrimo nutarimo kopiją, svečiai linkėjo skiepyti mokiniams pamatines vertybes. &nbsp; Dėkojame svečiams už mielą apsilankymą, o mokyklos direktorei Ninai DOMACKIENEI už mūsų idėjų palaikymą. &nbsp; Parodėlė mokykloje bus iki kovo 13 d. &nbsp; <em>Giedrė MIČIŪNIENĖ ir Natalija OGINSKIENĖ, </em> <em>Socialinių akcijų &bdquo;Surask seną Turmanto nuotrauką&ldquo; ir &bdquo;Padovanok dovaną Lietuvai&ldquo; organizatorės</em> <em>&nbsp; </em> <em>Nuotraukos Dalios KOŽEMIAKINOS</em> 2018-03-09 13:25:53 Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas pagal Verslo ir investicijų programos priemonę „NVO ir religinių bendruomenių dalinis finansavimas“ http://www.zarasai.lt/naujiena_kvieciame-nvo-ir-religines-bendruomenes-teikti-paraiskas-pagal-verslo-ir-investiciju-programos-priemone-nvo-ir-religiniu-bendruomeniu-dalinis-finansavimas_8491 Zarasų rajono savivaldybės administracija kviečia Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje registruotas nevyriausybines organizacijas (toliau &ndash; NVO) ir tradicines religines bendruomenes teikti projektų parai&scaron;kas daliniam finansavimui i&scaron; Zarasų rajono savivaldybės (toliau &ndash; Zarasų savivaldybė) biudžeto. &nbsp; Dalinis finansavimas skiriamas NVO ir tradicinėms religinėms bendruomenės, kurios yra registruotos Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir kurių projektuose numatyta veikla bus vykdoma Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje. &nbsp; 1. Finansavimo prioritetai teikiami asociacijų projektams, kuriuose numatomos vykdyti veiklos &scaron;iose srityse: a)&nbsp;Jaunimo; b)&nbsp;Socialinė; c)&nbsp;Verslumo skatinimo; d)&nbsp;Kultūra ir sportas; e)&nbsp;Tradicinių religinių bendruomenių veikla. &nbsp; NVO ir religinių bendruomenių parai&scaron;kų projektai priimami 30 dienų nuo skelbimo apie projektų (parai&scaron;kų) priėmimą pateikimo <a href="http://www.zarasai.lt/">www.zarasai.lt</a>. &nbsp; NVO ir religinės bendruomenės teikia užpildytą projekto parai&scaron;ką (Apra&scaron;o 1 priedas) bei kitus, su parai&scaron;ka susijusius dokumentus, nurodytus Apra&scaron;o III skyriuje, elektroniniu pa&scaron;tu <a href="mailto:paraiska@zarasai.lt">paraiska@zarasai.lt</a> &nbsp; Kviečiame susipažinti su nauja tvarkos apra&scaron;o redakcija atidarius/atsisiuntus dokumentą, prisegtą prie &scaron;io kvietimo. Esant neai&scaron;kumams galite kreiptis telefonu +370&nbsp;385 30731 arba ra&scaron;yti el. pa&scaron;tu <a href="mailto:paraiska@zarasai.lt">paraiska@zarasai.lt</a> 2018-03-09 13:21:01 Dėl afrikinio kiaulių maro nustatymo http://www.zarasai.lt/naujiena_del-afrikinio-kiauliu-maro-nustatymo_8490 Informuojame, kad 2018 m. kovo 2 d. gauti prane&scaron;imai apie tai, kad Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vienam nu&scaron;autam &scaron;ernui nustatytas afrikinis kiaulių maras: &nbsp; Tyrimų protokolas Nr. 2-18/03559 G1-2 vienas &scaron;ernas Maironių mi&scaron;ke, Suvieko seniūnija, Zarasų r. sav. (55.866812, 26.104287 (WGS)).&nbsp;&nbsp; &nbsp; Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 &bdquo;Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių &scaron;ernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose&ldquo; 4.1.2 punktu, ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę, turi būti atlikta medžioklės plotų vienetų apžiūra, surastos ir surinktos &scaron;ernų gai&scaron;enos. Pirmiausia turi būti apžiūrimos medžioklės ploto vienete esančios &scaron;ernų maitinimosi ir poilsio vietos bei medžioklės ploto vienete esantys vandens telkiniai ir jų pakrantės, siekiant surasti nugai&scaron;usius &scaron;ernus. Apie paie&scaron;kos rezultatus medžiotojų būreliui &bdquo;Suviekas&ldquo; privaloma ra&scaron;tu informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą. &nbsp; Medžiotojai privalo užkrėstas vietoves (prie įvažiavimų į vietovę ar prie poilsio aik&scaron;telių) pažymėti ai&scaron;kiai matomais ženklais, kuriuose pateikiama informacija apie afrikinį kiaulių marą. &nbsp; Dar sykį primename medžioklės plotų naudotojams, turintiems leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų i&scaron;teklius medžioklės plotų vienetuose Zarasų rajone, urėdijos darbuotojams, seniūnams griežtai vadovautis teisės aktų reikalavimais. Už&nbsp;nustatytų reikalavimų nevykdymą ar jų pažeidimą taikomos adekvačios ir atgrasančios poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. &nbsp; &nbsp; <em>Zarasų rajono ekstremaliųjų situacijų komisija&nbsp;</em> 2018-03-09 08:07:07