2018 m. birželio 23 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Tarybos komitetai
FINANSŲ KOMITETAS
Pirmininkas – Petras Papovas, rajono Savivaldybės tarybos narys, mob. tel. 8 699 45724, el. paštas petras.papovas@lrs.lt
Pavaduotojas – Stasė Goštautienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, mob. tel. 8 699 38970, el. paštas s.gostautiene@gmail.com
Nariai:
Rajono Savivaldybės tarybos nariai: Remigijus Lamanauskas, Rimvydas Podolskis, Rimantas Jurevičius.
 
Komiteto kompetencija:
- svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybos sprendimų projektams, kurie nustato kainas ir tarifus už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais, taip pat įstatymų nustatyta tvarka siūlo rekomendacinius sprendimus dėl centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymo (tvirtinimo), siūlo nustatyti vietines rinkliavas ir mokesčių tarifus;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo bei investicijų programų tvirtinimo ir strateginių planų rengimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės įstaigų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus, kurie priima sprendimą išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, kai savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
- svarsto sprendimų projektus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priėmimo bei teikia išvadas dėl jų;
- svarsto Savivaldybės administracijos pateiktą tarybai tvirtinti biudžetą ir jo vykdymą bei teikia išvadas šiais klausimais, prireikus priima rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo;
- svarsto ir teikia sprendimų projektus dėl papildomų bei planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo bei tikslines paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas, kurios naudojamos tik investicijų projektams finansuoti ir gavus Savivaldybės kontrolieriaus išvadas;
- teikia siūlymus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymuose nustatytų lengvatų Savivaldybės biudžeto sąskaita. Teikia pasiūlymus sprendimams, kurie nustato subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymo, siūlo keisti Savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;
- rengia pasiūlymus ir išvadas dėl rajono Savivaldybės ekonominių, socialinių, kaimo plėtros ir kitų programų;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl Savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl leidimų (licencijų) išdavimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; bei dėl alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolės;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo;
- bendradarbiaudamas su mokesčių inspekcija, analizuoja mokesčių surinkimą ir teikia pasiūlymus šiais klausimais;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl koncesijų suteikimo tikslingumo, gavus Savivaldybės kontrolieriaus išvadą iki konkurso paskelbimo, koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinės koncesijos sutarties sąlygų tvirtinimo, konkurso etapų nustatymo ir, gavus Savivaldybės kontrolieriaus išvadą, pritarimo galutiniam koncesijos sutarties projektui iki koncesijos sutarties pasirašymo.
 
SAVIVALDOS KOMITETAS
Pirmininkas – Arnoldas Abramavičius, rajono Savivaldybės tarybos narys, mob. tel. 8 616 44044, el. paštas arnoldas.abramavicius@zarasai.lt
Pavaduotojas – Aurelija Trimonytė, rajono Savivaldybės tarybos narys, mob. tel. 8 675 67817, el. paštas trimonyte@gmail.com
Nariai:
Rajono Savivaldybės tarybos nariai: Kęstutis Stankevičius, Arvydas Steponavičius, Ignas Zavadskas.
 
 Komiteto kompetencija:
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės Tarybos komitetų, komisijų, kitų Savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymo ir jų nuostatų tvirtinimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, teikia pasiūlymus dėl seniūnijoms pavadinimų suteikimo ar jų keitimo, dėl priskyrimo seniūnijoms savivaldybės teritorijas, jų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinusi vietos gyventojų nuomonę;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl tarybos narių delegavimo į įstatymų nustatytas regionines tarybas bei komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimo dėl dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
- teikia sprendimų projektus dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) bei visuomeninių komisijų ir tarybų veiklos nuostatų patvirtinimo;
- siūlo rekomendacinius sprendimus Tarybos sprendimų projektams, kurie steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės biudžetines įstaigas, savivaldybės įmones, savivaldybės viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė), akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves arba dalyvavimo steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo ir dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
- teikia pasiūlymus tarybai dėl bendradarbiavimo užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas;
- teikia siūlymus nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus, ar kitus savivaldybės simbolius, siūlo jų naudojimo tvarką, tarybos nustatyta tvarka gali už nuopelnus pasiūlyti suteikti savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) piliečio garbės vardą;
- gali inicijuoti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje esančių jų padalinių veiklos gerinimo;
- teikia tvirtinti savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą. Šiame apraše turi būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio tarybos pritarimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;
- teikia rekomendacinius sprendimus rengiant gyventojų apklausą ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
- analizuoja ir teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planų, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo, tyliųjų zonų nustatymo. Vykdo savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūrą;
- tarybai pavedus, taip pat savo iniciatyva, rengia ir teikia pasiūlymus klausimais, susijusiais su tarybos narių veikla, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, užtikrinančių Tarybos narių veiklos garantijas, ir pateikia savo išvadas Tarybai. Domisi, kaip tarybos nariai susitikinėja su visuomene;
- teikia pasiūlymus dėl adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimo ir keitimo;
- priima rekomendacinius sprendimus dėl gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas tvirtinimo savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;
- išklauso Tarybos narių, be pateisinamų priežasčių nedalyvaujančių Tarybos darbe, paaiškinimus, teikia pasiūlymus Tarybai, stebi kaip laikomasi Reglamento;
- analizuoja, kaip laikomasi Konstitucijos, įstatymų, Vyriausybės nutarimų savivaldybės teritorijoje, kaip sprendžiami piliečių pareiškimai, skundai, prašymai ir teikia pasiūlymus tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui.
- priima rekomendacinius sprendimus ir teikia siūlymus dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo, savivaldybės pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų keitimo ir pateikimo Vyriausybei, taip pat siūlo suteikti ir keisti gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimus pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.
 
ŪKIO KOMITETAS
Pirmininkas - Daiva Kelečienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, mob. tel. 8 611 20732, el. paštas d.keleciene@gmail.com
Pavaduotojas - Gintaris Petrėnas, , rajono Savivaldybės tarybos narys, mob. tel. 8 650 19463, el. paštas gintaris.petrenas@zarasai.lt, lina.petrenas@gmail.com
Nariai:
Rajono Savivaldybės tarybos nariai: Edmundas Čeičys, Genovaitė Burokienė, Vytautas Sekonas.
 
Komiteto kompetencija:
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl disponavimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymo, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;
- teikia rekomendacinius sprendimus ir teikia išvadas dėl Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl saugomų teritorijų steigimo pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką ir dėl skelbimo Savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų, siūlo rekomendacinius sprendimus aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai;
- teikia pasiūlymus ir rekomendacinius sprendimus dėl turizmo vystymo rajone;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl Savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimo religinėms bendrijoms ir bendruomenėms, dėl sprendimų išduoti leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose priėmimo, žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planų tvirtinimo teisės aktų nustatyta tvarka;
- teikia rekomendacinius sprendimus ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos įgyvendinamų investicinių projektų ir dėl infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimo, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo;
- teikia pasiūlymus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymo ir naudojimo patikėjimo teise;
- analizuoja kaip vykdoma pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, Savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė;
- teikia pasiūlymus sprendimams dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo priėmimo teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, dėl patalpų suteikimo Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;
- teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, apsaugos ir tvarkymo kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimo ir stebėsenos;
- teikia pasiūlymus dėl stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimo, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas;
- siūlo rekomendacinius sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo, sąvartynų įrengimo ir eksploatavimo dėl savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo;
- siūlo rekomendacinius sprendimus dėl teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo, specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statinių naudojimo priežiūros įstatymų nustatyta tvarka.
 
SOCIALINIS KOMITETAS
Pirmininkas – Violeta Barisevičienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, mob. tel. 8 686 67030, el. paštas v.bariseviciene@gmail.com
Pavaduotojas – Balys Vilimas, rajono Savivaldybės tarybos narys, mob. tel. 8 615 51396, el. paštas balysvil@gmail.com, balysvilimas@gmail.com
Nariai: 
Rajono Savivaldybės tarybos nariai: Nijolė Guobienė, Domijanas Popovas, Virginijus Smalskis.
 
Komiteto kompetencija:
- svarsto ir teikia pasiūlymus dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir pan.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimo, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus, kurie nustato Savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykles;
- svarsto sprendimų projektus dėl Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, demografinių, sveikatos, švietimo ir kitų programų priėmimo ir teikia išvadas Tarybai;
- priima rekomendacinius sprendimus dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros (įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, išlaikymo); ir dėl savivaldybių sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, paramos Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai;
- teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo, dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimo ir koordinavimo ir dėl bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo;
- teikia pasiūlymus vaikų ir jaunimo teisių apsaugos ir maitinimo paslaugų organizavimo teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, klausimais;
- teikia pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo;
- teikia pasiūlymus dėl sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo; ir savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo ir jo remonto, socialinio būsto nuomos;
- analizuoja socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimus, teikia pasiūlymus ir išvadas;
- analizuoja gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą (dalyvavimą kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ir jų veiklos priežiūros, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir jų veiklos priežiūros) bei teikia išvadas;
- teikia pasiūlymus dėl biudžeto lėšų skyrimo socialinėms reikmėms;
- teikia rekomendacinius sprendimus rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas, teikia pasiūlymus dėl dalyvavimo sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimo.
 
KONTROLĖS KOMITETAS
Pirmininkas - Kęstutis Stankevičius, rajono Savivaldybės tarybos narys, mob. tel. 8 600 27610, el. paštas kestutis@zarasusilas.lt
Pavaduotojas – Daiva Kelečienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, mob. tel. 8 611 20732, el. paštas d.keleciene@gmail.com
Nariai:
Rajono Savivaldybės tarybos nariai: Arnoldas Abramavičius, Daiva Kelečienė, Arvydas Steponavičius, Balys Vilimas.
 

2018-05-30 16:01:06
Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas
Renginių kalendorius
2018 m. birželis
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30