2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Komunalinės atliekos

Informacija dėl 2023 metų komunalinių atliekų tvarkymo sąskaitų

 

Zarasų rajono savivaldybė, reaguodama į viešoje erdvėje iškilusius klausimus, susijusius su sąskaitomis už 2023 metų komunalinių atliekų tvarkymą, gegužės 3 d. susitiko su Utenos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – URATC) atstovais. Susitikime dalyvavo rajono Savivaldybės vadovai, Administracijos direktorius, Administracijos specialistai bei suinteresuoti gyventojai. Susitikimo metu URATC direktorius RamÅ«nas Juodėnas ir administravimo skyriaus vadovė-ekonomistė Irena PošiÅ«nienė paaiškino kokiu principu sudaromos sąskaitos už komunalines atliekas.
 
Kas nustato gyventojo mokamos kainos dydį?
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinės rinkliavos) dydžiai yra skaičiuojami vadovaujantis aštuoniais galiojančiais teisės aktais, kurių sąrašÄ… rasite šio straipsnio pabaigoje.
 
2023 m. vietinės rinkliavos kaina nustatyta vadovaujantis 2022-12-16  Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-214, kuriuo buvo patikslinti Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai. Galiojantys vietinės rinkliavos dydžiai pateikiami Nuostatų 1 priede
 
Už ką sumoka gyventojas?
Vadovaujantis aukšÄiau minimu priedu, gaunamoje sąskaitoje prie kiekvieno nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto objekto yra dvi eilutės „pastovioji dalis“ ir „kintamoji dalis“, kurios apskaičiuojamos pagal patvirtintus Zarasų rajono savivaldybės tarybos atliekų tvarkymo nuostatus. Pastovioji dalis – konkreti fiksuota metinė suma (kuri apima bÅ«tinąsias atlietų sutvarkymo sąnaudas) pagal nekilnojamo turto objektų kategoriją (pvz. gyvenamos paskirties namas ar butas – 46,68 Eur per metus, garažas – 7,77 Eur per metus, kultÅ«ros paskirties objektai –75,89 Eur per metus). Kintamoji dalis – yra kintantis parametras. Individualių bÅ«stų atveju jis priklauso nuo ištuštinamų konteinerių kiekio, o pavyzdžiui administraciniuose pastatuose kintamoji dalis priklauso nuo patalpų kvadratų skaičiaus.
 
Kaip skaičiuojamas ištuštintų konteinerių skaičius?
Kaip jau minėta  –  Nuostatų 1 priede numatyta, kad pavyzdžiui 240 litrų talpos konteinerio išvežimo kaina yra 2,03 Eur. Minimalus metinis išvežimo skaičius nustatytas yra 8. T. y. minimalus 240 litrų talpos 8 konteinerių išvežimas per metus kainuoja 16,24 Eur. Privačius komunalinius konteinerius eksploatuojantys gyventojai turėtų atkreipti dėmesį, kad į bazinę metinę kainą yra įskaičiuoti tik 8 konteinerio išvežimai. Gyventojų patogumui per metus organizuojama daugiau, t .y. 12 išvežimų, tačiau jei užpildote tik nustatytą minimalų 8 konteinerių skaičių – mokate už 8 konteinerius. Atminkite, jeigu 12 kartų išstumiate konteinerį ištuštinimui  – papildomai prie minimalaus 8 vienetų kiekio turite sumokėti už 4 konteinerių ištuštinimą. Ši papildomų 4 konteinerių suma jus pasieks tik kitų metų sąskaitos apimtyje, nes sąskaitos už komunalines atliekas yra siunčiamos tik vieną kartą per metus.
 
Koks minimalus ištuštinamų konteinerių kiekis?
Vadovaujantis  rinkliavą reglamentuojančiais teisės aktais, ištuštinimo dažnis per metus numatomas atsižvelgiant į patvirtintas kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos susikaupiančių mišrių komunalinių atliekų normas. Minimalus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis (minimali komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtis) negali bÅ«ti mažesnis nei 70 proc. numatyto bazinio konteinerių ištuštinimo dažnio. Bazinis konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir naudojamų individualių konteinerių dydį/tÅ«rį.
 
Kodėl įvyko perskaičiavimas už 2021-2022 metus?
Mokėjimo pranešimai už 2023 metus buvo išsiųsti balandžio mėnesį. Metų pradžioje dar nėra aišku, koks faktinis mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius bus pateiktas ištuštinimui per 2023 metus. Tik 2022 m. pabaigoje yra apibendrinama faktinė informacija apie 2022 m. išvežtų konteinerių skaičių. Jeigu 2022 m. faktiškai buvo ištuštinta daugiau konteinerių nei 2022 m. pavasarį gautame mokėjimo pranešime, tuomet 2023 m. mokėjimo pranešime, eilutėje „Perskaičiavimas už viršytą minimalų konteinerių ištuštinimą“   pateikiamas perskaičiavimas, kuris gaunamas viršytų konteinerių skaičių padauginus iš tuo metu galiojusios konteinerio ištuštinimo kainos.
 
Atkreipiame dėmesį, kad 2023 m. sąskaitose pateikiamas perskaičiavimas ir už 2021 m. viršytą minimalų konteinerių ištuštinimą. Tokia situacija susiklostė todėl, kad faktiniai konteinerių ištuštinimo duomenys už 2021 metus iš komunalinių atliekų vežėjo duomenų bazės į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ duomenų bazę dėl techninių problemų buvo perduoti tik 2022 metais, po mokėjimo pranešimų išsiuntimo. Perskaičiavimas už viršytus konteinerių ištuštinimus atliktas pagal 2021 metais galiojusius įkainius. Tai neprieštarauja Mokesčių administravimo įstatymo 68 str. 1 d.: 68 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis. Jeigu kitaip nenustatyta šiame straipsnyje ar atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas, ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.
 
Ar turiu mokėti už nekilnojamą turtą, kuriuo nesinaudoju?
Zarasų rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos nuostatuose numatyta, kad pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai ar Įgalioti asmenys.
 
Kintamosios įmokos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai ar jų Ä®galioti asmenys, Savivaldybės nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip metus) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos.
 
Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objektų savininkai ar Ä®galioti asmenys, deklaruodami, kad nesinaudoja ir nesinaudos nekilnojamuoju turtu, taip pat deklaruoja, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės nėra ir deklaruotą laikotarpį nebus perleistos tretiesiems asmenims ir nurodytu laikotarpiu nekilnojamojo turto objekte nėra bei deklaruotą laikotarpį nebus gyvenama arba vykdoma Å«kinė veikla.
 
Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objekto savininkas, norintis, kad jam nebÅ«tų skaičiuojama kintama vietinės rinkliavos dalis,  turi pateikti:
1.1. prašymą – sąžiningumo deklaraciją;
1.2. licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotos elektros energijos kiekį už praėjusius dvejus metus. Sunaudotas elektros energijos kiekis per ketvirtį neturi viršyti 50 kWh;
1.3.vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už praėjusius metus, kai vanduo teikiamas centralizuotai. Sunaudotas vandens kiekis per ketvirtį neturi viršyti 1 m3.
 
Vietinės rinkliavos nemoka nekilnojamojo turto objektų (išskyrus sodo ir garažų paskirties objektus) savininkai ir jų įgalioti asmenys, pateikę licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotos elektros energijos kiekį už praėjusius kalendorinius metus, kurioje sunaudotas elektros energijos kiekis yra 0 kWh ir vandens tiekėjo pažymą (kai vanduo teikiamas centralizuotai) apie suvartotą geriamojo vandens kiekį už praėjusius  kalendorinius metus, kurioje sunaudotas vandens kiekis yra 0 m3. (Nuostatų 17 punktas).
 
Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento metinės Vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų Å«kio pajamų. Jeigu metinė Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų Å«kio pajamų, metinės Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji gali bÅ«ti perskaičiuota. Po perskaičiavimo metinė Vietinė rinkliava turi bÅ«ti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų Å«kio pajamų. Metinės Vietinės rinkliavos dydį perskaičiuoja Administratorius, kuriam metinės Vietinės rinkliavos mokėtojai turi pateikti prašymą, dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, visų namų Å«kyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas, visų namų Å«kyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Šiame punkte įtvirtintos nuostatos taikomos tik Zarasų rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rÅ«šių nekilnojamojo turto vienetus.
 
Vietinę rinkliavą reglamentuojantys teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (dok. Nr. VIII-787);
 
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (dok Nr. I-533);
 
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (dok. Nr. VIII-1725);
 
4. Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. Nr. įsakymu D1-950 „Dėl Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – „Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas“);
 
5. Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 , toliau – „Taisyklės“;
 
6. Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rÅ«šių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rÅ«šių sąrašo patvirtinimo“;
 
7. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-94 patvirtintais „Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais“ (su vėlesniais pakeitimais), toliau – „Nuostatai“;
 
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio  24 d. sprendimu Nr. T-5  patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą metodika“.
 
Vėliausias šiuo metu galiojantis Nuostatų pakeitimas, patvirtintas 2022-12-16  Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-214, kuriame nurodyti Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai, pateikiami  Nuostatų 1 priede.
 
Detalią informaciją apie Jums pateiktas sąskaitas bei suteiktas paslaugas galite peržiÅ«rėti prisijungę prie Savitarnos sistemos adresu: https://rinkliava.uratc.lt
 
Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Administratorius). Jei pastebėjote netikslumų ar turite klausimų, prašome kreiptis į Administratoriaus darbuotojus:
 
  • Tel. +370 670 28357; +370 670 28259.
  • El. paštu zarasai.rinkliava1 @uratc.lt, zarasai.rinkliava2 @uratc.lt
  • Arba gyvai adresu Savanorių g. 2, Zarasai (1 aukštas 4 ir 5 kabinetai).
 
Komunalinių atliekų išvežimo grafiką rasite Äia.
 

 


2023-05-15 11:47:48
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?