2024 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ direktoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas 187823316, adresas Statybininkų g. 2, Zarasai) direktoriaus pareigoms užimti.

 

Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):
1. Organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
2. Užtikrina, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
3. Atstovauja bendrovei teisme, kitose institucijoje arba suteikia įgaliojimus kitiems bendrovės darbuotojams.
4. Kontroliuoja vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.
5. Organizuoja bendrovės turto apsaugą.
6. Saugo bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
7. Leidžia įsakymus, reguliuojančius bendrovės veiklą.
8. Atsako už:
8.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
8.2. bendrovės veiklos rezultatus ir veiklos ataskaitos parengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
8.3. atlygio politikos projekto parengimą;
8.4. atlygio ataskaitos projekto parengimą;
8.5. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešÄ… paskelbimą bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje;
8.6. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
8.7. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;
8.8. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
8.9. informacijos ir dokumentų pateikimą savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, stebėtojų tarybai ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
8.10. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui
akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
8.11. nustatytos informacijos viešÄ… paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;
8.12. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
8.13. informacijos pateikimą akcininkams;
8.14. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą.
9. Privalo:
9.1. tinkamai ir rūpestingai atlikti jam pavestas funkcijas;
9.2. veikti sąžiningai, protingai, siekti maksimalių bendrovės Å«kinės ir finansinės veiklos rezultatų, kad bÅ«tų Ä¯gyvendinti savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyti veiklos lÅ«kesčiai;
9.3. veikloje vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra.
 
Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
1.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.3. per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
1.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešÅ³jų ir privačių interesų derinimo įstatyme, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar bÅ«ti kolegialaus organo nariu;
1.5. kandidatas turi turėti vadovaujamo darbo patirties. 
 
2. Specialieji reikalavimai:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešÅ³jų ir privačių interesų derinimo įstatymą bei kitus su akcinių bendrovių veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
1.2. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
1.3. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. turėti kompiuterinio raštingumo įgÅ«džių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
1.5. turi turėti šias kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ direktoriaus pareigas metu:
1.5.1. strateginio valdymo (gebėjimas kurti, formuoti ir įgyvendinti Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“  strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“  strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti tikslų įgyvendinimą);
1.5.2. žmogiškųjų išteklių valdymo (gebėjimas užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ tikslų įgyvendinimo);
1.5.3. materialinių ir finansinių išteklių valdymo (gebėjimas veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius bei paskirstyti pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą, užtikrinti, kad visi ištekliai bÅ«tų valdomi skaidriai ir už jų panaudojimą atsiskaitoma);
1.5.4. veiklos procesų pagrindų išmanymo (veiklos procesų analitika ir valdymas, gebėjimas teikti ir plėtoti kokybiškas paslaugas, efektyvaus ir produktyvaus valdymo išmanymas, Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ veiklos planavimas iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis siekimas, suinteresuotų asmenų įtraukimas į Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“  veiklos gerinimo procesus).
 
Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu bÅ«du (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti pretendentą apie atitiktį nustatytiems reikalavimas.
2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.
3.Užpildytą pretendento anketą (aprašo 1 priedas).
4. Gyvenimo aprašymą.
5.Savo, kaip Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ direktoriaus veiklos programą, kurioje bÅ«tų išdėstytos vadovavimo bendrovei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo bÅ«dai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.).
 
Dokumentai priimamai 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
 
Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai (Zarasų rajono savivaldybės administracijoje, 216 kab.) Sėlių a. 22, Zarasuose), arba siųsti registruotu laišku (adresas: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai). Jeigu dokumentai siunčiami paštu, siunčiamos tik dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.
 
Pretendentų atrankos bÅ«das – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.
 
Papildoma informacija apie konkursą teikiama Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, tel. (8 385) 31 203, elektroniniu paštu [email protected].
 
Zarasų rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašas:
 
 
PASTABA. Jei reikia, skelbime gali būti pateikta ir kita aktuali informacija.

Zarasų rajono savivaldybė 2022-10-25 13:04:22
MERĖ
Nacionalinis miškasodis „Kad giria žaliuotų“
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?