2024 m. balandžio 23 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia 21,89 kv. m patalpos, esančios pastate-pasaže, D. Bukonto g. 1, Zarasuose, viešą nuomos konkursą

Zarasų rajono savivaldybė
Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia 21,89 kv. m patalpos, esančios pastate-pasaže, D. Bukonto g. 1, Zarasuose, viešÄ… nuomos konkursą.
Nuomos konkurso sąlygos:
 
Informacija apie turto valdytoją
Zarasų rajono savivaldybės administracija (į. k. 188753461, adresas – Sėlių a. 22, 32110 Zarasai)
Informacija apie nuomojamą turtą
21,89 kv. m. ploto patalpa, esanti pastate-pasaže,
D. Bukonto g. 1, Zarasuose, pastato unikalus Nr. 4394-0003-4054, inventorinis Nr. 01222227, nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byloje pastato žymėjimas plane – 9B1/p, patalpa pažymėta patalpų indeksu 1?7.
Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai
Turtas išnuomojamasšioms Ekonominės veiklos rÅ«šių klasifikatoriuje nurodytoms veikloms vykdyti:
1.    užsakomasis pardavimas paštu arba internetu (G47.91);
2.    informacinių paslaugų veikla (J63.11; J63.12);
3.    fotografavimo veikla (M74.20);
4.    meninė kÅ«ryba (R90.03);
5.    kita, niekur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla (tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veikla) (S96.09);
6.    kultÅ«rinis švietimas (P85.52);
7.    vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (C10.32);
8.    aliejaus ir riebalų gamyba (C10.41);
9.    pieno produktų gamyba (C10.5);
10.     kepyklos ir miltinių produktų gamyba (C10.7);
11.     kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba (C10.82);
12.     arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas (C10.83);
13.     užgardų ir pagardų gamyba (C10.84);
14.     paruoštų valgių ir patiekalų gamyba (C10.85);
15.   nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba (C11.07);
16.   mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (G47.11);
17.   vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.21);
18.    mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.22);
19.   žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.23);
20.   duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.24);
21.   gaivinamųjų gėrimų mažmeninėprekyba (G47.25.20).
Pradinis turto nuompinigių dydis
79,07 Eur per mėn. už visą nuomojamą plotą (be PVM). Nuomotojas yra ne PVM mokėtojas.
Nuompinigių mokėjimo tvarka
Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą
Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Turto nuomos sutarties trukmė (terminas)
5 metai.
Konkurso dalyvių registravimo ir nuomos konkursui skirtų dokumentų priėmimo vieta ir laikas
Konkurso dalyviai registruojami ir nuomos konkursui skirti dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 4 d. 9.00 val. adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 305A kab.
Atsakingas asmuo –  Marina Gražina Beinarienė,
tel. +370 385 37187, el. p. [email protected]
Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi bÅ«ti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai
Pradinis įnašas 237,21 Eur (be PVM), kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi bÅ«ti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, į Zarasų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188753461) sąskaitą Nr. LT657300010002614394, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.
Turto apžiūros sąlygos
ApžiÅ«rėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje 
iki 2024 m. kovo 1 d. 15.00 val. Dėl apžiÅ«ros laiko bÅ«tina iš anksto paskambinti ir suderinti laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiÅ«rą darbuotoju –  Joana Širvinskaite,
tel. +370 385 37191, el. p. [email protected]
Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas
Komisijos posėdis įvyks adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 305A kab., 2024 m. kovo 4 d.  10.20 val.
Dokumentai, kuriuos konkurso dalyvis privalo pateikti nuomos konkursui
Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, pateikia:
-      finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas;
-      užklijuotą voką, ant kurio turi bÅ«ti užrašytas išnuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, taip pat ant voko konkurso dalyvis nurodo savo vardą ir pavardę (jei fizinis asmuo), pavadinimą (jei juridinis asmuo) ir adresą.
 
Užklijuotame voke turi bÅ«ti pateikti šie dokumentai:
1. Paraiška, kurioje turi bÅ«ti nurodyta:
1.1.konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas, nurodant, kad paraišką pateikusio asmens duomenys gali bÅ«ti panaudoti tik sudarant paraiškoje nurodyto turto nuomos sutartį (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
1.2.prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;
1.3.paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
1.4.konkretus siūlomas nuompinigių dydis;
1.5.konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turto nuomos komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašÄ…, rekvizitai.
2. Juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo ar kito atitinkamo dokumento) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims). Iš pateikto dokumento turi matytis juridinio asmens registracijos vieta ir vykdomų veiklų pobÅ«dis.
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šis reikalavimas taikomas tik fiziniams asmenims).
4. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
Turto nuomos sąlygos, kurios bus įrašytos į nuomos sutartį
1.    Jeigu nuomojamas turtas naudojamas produkcijos pardavimui, turto nuomininkas turi užtikrinti, kad bent dalis prekiaujamos produkcijos yra užauginta ar/ir pagaminta Zarasų rajone, o likusi prekiaujama produkcija yra užauginta ir/ar pagaminta Lietuvoje. Prekiaujant privaloma turėti tai įrodančius dokumentus (sutartis ir pan.).
2.    Veikla turi bÅ«ti pradėta vykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo turto nuomos sutarties pasirašymo dienos.
3.    Sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) paslaugos privalo bÅ«ti teikiamos/prekyba privalo bÅ«ti vykdoma ne mažiau nei 5 (penkias) dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 valandas per dieną. Ne sezono metu (nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.) veiklos vykdymas neprivalomas.
4.    Nuomininkas savo darbo laiką turi skelbti viešai.
5.    Nuomininkas, teikiantis maitinimo paslaugas, prieš pradėdamas teikti maitinimo paslaugas įsipareigoja savo lėšomis įrengti riebalų gaudyklę ir gartraukį.
6.    Visų patalpose reikalingų inžinerinių sistemų montavimas iš anksto turi bÅ«ti suderintas su turto nuomotoju.
7.    Nuomininkas privalo atlyginti nuostolius, jeigu turtas buvo sugadintas dėl nuomininko kaltės.
8.    Nuomotojas pasilieka teisę bet kuriuo metu patikrinti, ar veikla yra vykdoma pagal sutarties sąlygas. Jeigu nustatoma, kad nesilaikoma turto nuomos sutarties sąlygų, sutartis nutraukiama ir nuomininkas per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sąlygų nesilaikymo nustatymo dienos privalo atlaisvinti patalpas.
9.    Nuomininkas, pasibaigus turto nuomos sutarties galiojimo terminui arba nutraukus sutartį prieš terminą, naudotą turtą sutvarko savo lėšomis ir grąžina tvarkingą turtą nuomotojui pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą. Grąžinamas turtas turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitęs. Nuomininkui nesutvarkius grąžinamo turto, šis faktas užfiksuojamas nuomotojo ir nuomininko pasirašomame turto perdavimo ir priėmimo akte, nurodant, kad grąžinamas turtas yra netvarkingas ir nuomotojas turi teisę kreiptis į kitus paslaugų teikėjus dėl šio turto sutvarkymo, o už suteiktas paslaugas nuomininkas privalės susimokėti pagal jam pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.
10.   Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu prašyti papildomų dokumentų, patvirtinančių turto nuomos sutarties sąlygų vykdymą.
11.   Už turto nuomą pavasario, rudens ir žiemos laikotarpiais, bus taikomas nuompinigių dydis, lygus 5 proc. nuomos sutartyje nurodyto nuompinigių dydžio.
Kita informacija ir papildomi reikalavimai
1. Dalyvauti turto nuomos konkurse gali tik Zarasų rajono savivaldybėje registruoti juridiniai asmenys ir Zarasų rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys.
2. ViešÄ… nuomos konkursą vykdo turto valdytojo sudaryta Komisija vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos“  ir šiomis konkurso sąlygomis.
3. Informacija apie vykdomą viešÄ… nuomos konkursą skelbiamavietiniame laikraštyje ir rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt.
___________
Priedai

Zarasų rajono savivaldybė 2024-02-23 13:53:39
MERĖ
Teikite dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų pasiūlymus!
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?